مجله گیزمیز

تصاویری از کشتار شیعیان نیجریه و پاراچنار