مجله گیزمیز

تصویری متاثر کننده از در خون غلطیدن یک شهید بدون پا

منصور قیامت
۷ بهمن ۱۳۹۲
۷ نظر