مجله گیزمیز

عکس ها و جوک های خنده دار به شرط چاقو

منصور قیامت
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۵ نظر
 •  


   

  از قلبم پرسیدم:

  چه کنم وقتى دلم تنگ است و دستم کوتاه و جفای یار بسیار؟

  .

  .

  .

  گفت:

  ببین کارم خون رسانى به بدنه، از من چرت و پرت نپرس!!

   

   

  دختره ۹ سالشه پست گذاشته سیگار یا ماشه؟

  کدام را امشب بکشم؟

  حضرت عباسی کی تیتاب اینو برداشته؟ بره پس بده حوصله نداریم….

  .

  .

  .

  : ﻭﺍﻻ ﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻫﻤﺶ ﺍﻭﻥ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﺠﺮﯼ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﺍ

  ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺭﺿﺎﯾﯽ !

  ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺷﻤﺎ …

  ﻣﺎﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﯿﻢ : ﻣﺎ؟

  ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺑﻌﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻧﺸﺴﺘﯽ، ﯾﮑﻢ

  ﺑﺮﻭ ﻋﻘﺒﺘﺮ ﺑﺸﯿﻦ !

  ﻣﺎﻡ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ﻋﻘﺐ !

  ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﯾﮑﻢ ﻋﻘﺒﺘﺮ !

  ﺁﻗﺎ ﻣﺎﻡ ﺗﺎ ﻧﺰﺩﯾﮑﯿﻬﺎﯼ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ﻋﻘﺐ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﻪ

  ﻟﺞ ﮐﻨﻪ ﮐﺎﺭﺗﻮﻥ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﺪﻩ !..

  ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺍﺳﮑﻮﻻﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﯾﻢ

  ﻣﺎ !..

  ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ

   

   

   

  پدر برای اولین بار دید

  که دخترش به جای اینکه دو ساعت با تلفن حرف بزنه

  بعد از یک ربع حرف زدن تلفن رو قطع کرد.

  پدر پرسید: کی بود؟

  دختر جواب داد: شماره رو عوضی گرفته بود

   

   

  “ نوکوشیمرا” چیست!؟ ۱-نام دختری ژاپنی؟ ۲- نام همسر پادشاه چین؟ ۳-نام عمه سوسانو!؟

  نه دوستان

  این ندای مضطرب یک رشتی سوار بر موتورسیکلت دوستش میباشد

  و منظورش اینست که من را به کشتن ندهى!

   

   

  ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ

  ﻟﺒﺎﺳﺘﻮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻦ …

  ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ

  ﺩﺳﺖ ﻣﯿﮑﺸﻦ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺖ ﻭ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻢ ﺭﻧﮓ ﮐﻦ ﺍﻭﻥ ﺭﮊﺗﻮ …!!!

  ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻗﻬﺮﯼ sms ﻣﯿﺪﻥ ﻣﯿﮕﻦ

  ﮐﺠﺎﯾﯽ ؟؟؟ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻗﻬﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﺑﯿﺨﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻡ ﺑﺮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ!!!!

  ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯿﺸﻦ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰنن

  ﻮ ﯾﻪﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪﺵ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻨﺖ ﮐﺸﯽ !!!

  ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ

  ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻨﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﯿﺨﻮﻭﻭﻭﻭﻭﺩ !!!!

  ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﻨﻮ ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﻮ ﺗﻮ

  ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﯼ !!!!

  .

  .

  .

  .

  اینارو همچین باید با دمپایی ابری خیس بزنی تو دهنشون

  تا یاد بگیرن تو هر کاری دخالت نکنن

  والااااااااااا

   

   

  ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﻡ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻦ :

  .

  .

  .

  ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ

  ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ

  ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ …

  ﭼﻮﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩ،

  ﺗﻮ ﻳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺟﺎ ﻧﻤﻴﺸﺪﻥ،

  ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﯿﻤﺸﻮﻥ ﮐﺮﺩﯾﻢ |:

   

   

  ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﺳﻠﻮﻻﯼ ﻣﻐﺰﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ، ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯾﻦ !

  .

  .

  .

  .

  ﺍﯾﻨﻮ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﯼ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ

  ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪ

   

   

    

  ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ

  .

  ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ

  .

  .

  تعداد ۸ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﻻﯾﮏ ﮐﺮﺩﻥ …………………

  تعداد ۵۹۸۷ ﺗﺎ ﺯﻥ ﻫﻢ کامنت گذاشتن ﺑﯿﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺮ

   

   

  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭﯼ

  ﮐﻪ ﮐﻼﻩ ﮐﺎﺳﮑﺘﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺳﺮﺵ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ.

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺶ ﺩﯾدن ﺑﮕﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﻮﺩﻩ!!!

   

   

  یه سوال درباره ی ازدواج داشتم?

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  خرید مودم وای فای با خانواده عروسه یا داماد?

   

   

  ﺍﻻﻥ ﻣﺪﺗﯿﻪ ﮔﯿﺮ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ، ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻨﮓ ﻣﯿﻜﻨﻢ:

  ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﺑﻠﻬﺎﻥ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺍﺳﺖ؟

  ﯾﺎ ﺳﻜﻮﺕ ﻋﻼﻣﺖ ﺭﺿﺎﺳﺖ؟!

   

   

  زن به شوهرش: عزیزم امثال چه مدل جورابی دوست داری روز مرد برات بخرم
   

  مرد: فردا با هم بریم بخر برام

  روز بعد مرد همسرش را به نمایندگی نایک در الهیه برد

  و زن آموخت که جوراب صد هزار تومنی هم داریم

  زن هم با کارت بانک شوهرش که باهاش خریدای خونه رو انجام میده

  پول جوراب رو حساب کرد تا مرد بیاموزد که

  هدیه دادن جوراب در روز مرد چه فلسفه ای داره

   

   

  دخترای گلم جاهای خالی پر کنید عمو ببینه’

  ۰۹۳۰…………………

  ۰۹۳۳…………………

  ۰۹۳۵…………………

  ۰۹۳۶…………………

  ۰۹۳۷…………………

  ۰۹۳۸…………………

  ۰۹۳۹…………………

  ۰۹۱۰…………………

  ۰۹۰۱…………………

  ۰۹۱۹…………………

  ۰۹۱۷………………….

  ۰۹۲۱………………..

  ۰۹۱۲…………………

   

   

  یه مرد واقعی اونیه که وقتی میاد خونه واسه خانومش کلی لواشک و پاستیل بخره…

  بعد زنشو ببنده به صندلی و همشو جلوش بخوره

  .

  .

  .

  خب به من چه؟!

  راستش خودمم انتظار نداشتم اینقدر غمگین تموم شه

   

   

  ﺧﺒﺮﻓﻮﺭﯼ !!!!!!!!!!!!!!

  ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺕ ، ﮔﺮﺍﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ، ﻣﺎﺷﻴﻦ،

  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ، قسط، خرید نان و دیگر مواد غذایی

  ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و هزاران بدبختی دیگر

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﭘﺪﺭﺍﻥ

   

   

  میدونی دردناک ترین مرگ رو توی تاریخ کی داشت؟

  پسر نوح

  فکر کن داری غرق میشی یه گورخر باهات بای بای کنه اونم

  از توی کشتی بابات!!

   

   

  رفتم جلو در خونه دوس دخترم

  بهش اس دادم عزیزم من رسیدم جلو در خونتون

  یه نیم ساعت منتظر موندم دیدم جواب نمیده

  خلاصه بعد یه ساعت دوباره پیامی رو که دادم چک کردم

  دیدم س رسیدن رو نذاشتم

  هیچی دیگه الان خاطراتم رو مرور میکنم

   

   

  ﯾﻪ ﺟﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ

  ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﭻ ﺩﺳﺖ ﺗﺎ ﺁﺭﻧﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻒ ﭘﺎﺳﺖ؟

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﻡ،ﺍﻭﻟﺶ ﻭﺿﻮﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺸﺘﮑﻢ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪ،ﺑﻌﺪ

  ﮐﻤﺮﻡ ﺭﮒ ﺑﻪ ﺭﮒ ﺷﺪ !!!!

  ﺍﻻﻧﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﺷوﺮﺗﻤﻮ ﻣﯿدوزم

  ﺧﯿﺮ ﻧﺒﯿﻨﻦ ﺍﯾﺸﺎﺍﻟﻪ

   

   

  جوراب:

  ج :جوانمردی و فتوت.

  و :وارستگی.

  ر :رحم و رحمت

  .ا:انسانیت.

  ب :بزرگی وعظمت!!

  این است انالیز جوراب روز مرد

   

   

  دختره زنگ زده میگه

  چیکار میکنی؟

  میگم دوسیب میکشم …

  .

  .

  .

  .

  .

  میگه بهت نمیاد نقاش باشی

  تا چش و گوشش باز نشده برم بگیرمش

  این زن زندگیه والا

   

   

  این کامران نه خودش شوهر میکنه نه میزاره برای هومن خواستگار بیاد

   

   

  هیتلر:من تو جنگ هایی که کردم جان ۳۰۰هزار نفر رو گرفتم!

  ناپلون:من در خلال جنگ هایم سر۵۰هزار نفر رو جدا کردم

  جولیو سزار:من جسم ۷۰ هزار از اسیرانم را سوزاندم

  کالی گولا: من ۲۰۰ هزار نفرو کشتم و دستانشان را قطع کردم

  مدیر عامل سایپا: جمع کنین بابا……

   

   

  از من میشنوید ؛ هیچ وقت به مشکلات‌ لبخند نزنید !!!

  اینا بی شعورن فکر میکنن باهاشون حال میکنین بیشتر آویزونتون میشن !!!

   

   

  با دوست دخترم رفتیم بیرون..

  بهش میگم:عزیزم واسه شام خوراک بره خوبه؟؟

  گفت:آره عزیزم دوست دالم..

  .

  .

  .

  .

  منم رفتم کلی سبزیو علف واسش خریدم..

  نمیدونم چرا شپلق زد زیر گوشم رفت…

  مگه خوراک بره سبزی و علف نیست؟؟

  خو بره چی میخوره؟؟

   

   

  ﯾﺎﺩﻣﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﻨﻮ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ; ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﺸﺘﻤﻮ

  ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﺭﮎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎﻡ ,

  ﺑﺎﺑﺎﻡ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺩﺍﺩ : ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ !

   

   

  دکتر تزریقات به شاسکوله میگه برو بخواب بیام امپولت رو بزنم.

  شاسکوله میگه اینقدر استرس دارم خوابم نمیبره

   

   

  آیا میدانستید کسانی که روزی ۲۰ دقیقه پیاده روی میکنن

  نسبت به کسانی که روزی ۵ دقیقه پیاده روی میکنند ، ۱۵ دقیقه بیشتر پیاده روی میکنند؟

  پس خواهرم حجابت رو رعایت کن:))

   

   

  یارو ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﺗﻮﮎ ﭼﺸﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟؟

  ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﮎ ﻧﺪﺍﺭﻩ !

  ﻣﯿﮕﻪ ﭘﺲ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻮﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮕﻪ !

   

   

  وجدان چیست؟

  .

  .

  .

  .

  چیزى است که انسان را ازگناه بازنمیدارد، فقط گناه را کوفت آدم میکند

   

    

  ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺣﺴﺮﺕ ﺳﻪ ﭼﯿﺰﻭ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ :

  ۱ ‏) ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ

  ۲ ‏) ﺗﯿﭗ

  ۳ ‏) ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ

  .

  .

  .

  .

  ﻣﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ؟ !

  ﺑﺨﻮﺩﺍﺍﺍﺍ ﻫﯿﭽﯽ ﺗﻮﺵ ﻧﯿﺲ !!!ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ …

  ﺟﺰ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﻴﺪﻳﻢ ﻭ ﺁﻫﺸﻮﻥ

  ﭘﺸﺘﻤﻮﻧﻪ …

  ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ

  قربون دستتون یکی سقف و بگیره

   

   

  به بابام میگم فردا امتحان دارم رفته ۳-۴کیلو هویج گرفته

  اومده میگه بیا اینارو اب بگیر بخور…توکه هیچی بارت نیست

  حداقل ببینی بغل دستیت چی نوشته ! :|

  بابامو دوس دارم فهمیده ست

   

   

  امروز به یه جمله ی زیبا برخوردم …

  زیبا و تاثیر گذار

  » تا زنده ای در برابر کسی که به خودت علاقه مندش کردی مسئولی »

  .

  .

  .

  حالا من موندم با این همه مسئولیتی که نسبت به شماها دارم چیکار کنم ؟

  خدایا منو تو این مسئله ی خطیر و کمرشکن یاری بفرمااااا..

   

   

   

  20ist_60_.jpg

   

  20ist_61_.jpg

   

   

   

   

  20ist_62_.jpg

   

  20ist_63_.jpg

   

   

   

  20ist_65_.jpg

   

   

   

  20ist_68_.jpg

   


   


  یه نصیحت :
  هیچوقت گوشیه کسیو واسش درست نکنید !
  تا یه سال هرچی بشه میگه تو کردی :|
  .
  .
  .
  .
  زشتم نشدیم مردم تنهاییمونو باور کنن !
  به هرکی میگم هیچکیو ندارم، میگه برو توله !
  اونم کی؟؟ توووو؟ برو عامووو :|
  .
  .
  .
  .
  یه خونه دوبلکس هم نداریم ، پله داشته باشه
  با خانواده که حرفمون شد ، بغض کنیم !
  دستمونو بگیریم جلو دهنمون ، بدو بدو پله ها رو بریم بالا
  خیلی کلاس داره لامصب :D
  .
  .
  .
  .
  یکی از ویژگی های آشپزی دخترهای امروزی اینه که :
  آب دوغ خیار هم درست کنن میسوزه :|
  .
  .
  .
  .
  گلابی کیست ؟!
  گلابی آدمی است که ۳ ساعت با او دردودل میکنی،
  بعد میگه : چی بگم والا خودت بهتر میدونی :|
  .

  .
  .
  توی زندگی ، پول هیچ ارزشی نداره !
  جان ؟! خفه شم ؟! چشم :|
  .
  .
  .
  .

  امروز روز جهانیه ماچه !
  ولی خب به ماچه !
  کسی که مارو نمیماچه :| :D
  .
  .
  .
  .
  هیچی مثل یه جاری زشت
  به خانم ها اعتماد به نفس نمیده :)
  .
  .
  .
  .
  دختره اینقدر پست عاشقانه گذاشته
  که دل منم واسه پسره تنگ شده
  داداش اگه راه داره برگرد
  خیلی آقایی :D
  .
  .
  .
  .
  آشغالترین نوستالژی دوران کودکی :
  منم بیام ؟!!
  نه ، ما داریم میریم آمپول بزنیم :|
  .
  .
  .
  .
  طرف برادرشو نصیحت میکرده میگه وقتی ازدواج کردی اقتدار داشته باش ، مثل من !
  دیشب به زنم گفتم باید ساعت یازده آب گرم باشه ، اونم آبو گرم کرد !
  داداشش گفت ساعت یازده آب گرم میخواستی چیکار ؟
  گفت : آخه پوستم حساسه نمیتونم با آب سرد ظرف بشورم :|
  .
  .
  .
  .

  شمام هیچ کاری نمیکنید ولی وقت کم میارید ؟ :|
  یا فقط من اینجوریم ؟!
  .
  .
  .
  .
  علم بهتر است یا آمپول؟
  هوررراااااا
  بالاخره علم موفق شد 
  .
  .
  .
  .
  زرشک چیست ؟!
  یه چیز تو مایه های انگشت شصت هستش
  ولی از نوع گیاهیش :D
  .
  .
  .
  .
  وقتی چیزیو گم کردی و مامانت نتونست پیداش کنه،
  بدون واسه همیشه گم شده :|
  .
  .
  .
  .
  این بچه هایی که الان شلوغ میکنن
  بهشون میگن ” بیش فعال ” !
  زمانی که ما بچه بودیم و شلوغ میکردیم
  بهمون میگفتن پدس‏‌‏سّگ !
  ادبیات خیییلی تغیر کرده ها :|
  .
  .
  .
  .

  مهمون اومده ، مامانم می خواست ظرف میوه رو بچینه
  یه موز از یخچال یکی از کابینت یکی از فر اجاق گاز
  یکی از ماشین ظرفشویی و . . .
  تا بالاخره ده دوازده تا موز جور کرد !
  خداییش اگه باندهای مواد مخدر اینجوری کار کنن
  هیچوقت متلاشی نمیشن :|

  .
  .
  .
  .
  اینترنت ایران اگه به جای پشتیبانی فنی
  فقط یه صدای ضبط شده میذاشت با مضمون
  ” به درک که نتت مشکل داره ”
  همون کاربرد کارمنداش رو داشت !
  هزینش هم کمتر بود :|
  .
  .
  .
  .
  اکثر مکالمه های من و بابام :
  من : سلام بابا !
  بابام : نه :| :|
  .
  .
  .

  .
  ۹۹ % ته تغاریا . . .
  حاصل یه تشکر صمیمانه
  بعد از یه قرمه سبزی خوشمزه هستن :D
  .
  .
  .
  .
  نوشته سالن های ورزشی ژاپن :
  ” قهرمانان مادرزاد به دنیا نیامده اند
  بلکه با تمرین و پشتکار به قهرمانی رسیده اند ”
  نوشته سالن ها ورزشی ایران :
  ” مراقب وسایل شخصی خود باشید ” :|
  .
  .
  .
  .
  با دختره رفته بودم رستوران
  نمکدونش از این پیچوندنیا بود
  هی تکونش میداد ، نمک نمیومد !
  خیلی آروم تو گوشش گفتم بپیچونش
  اونم اول یه نگاه به دوروبرش کرد
  بعد نمکدونو گذاشت تو کیفش :|
  دکترا قطع امید کردن !!
  .
  .
  .
  .
  آقا اینجا دندون پزشک نداریم ؟!
  یه مسواک خریدم صدهزار تومن
  سوالم اینه که دندونام واسه مسواک ضرر نداره ؟ :|
  .
  .
  .
  .

  این دهه شصتیا که هی نسل سوخته نسل سوخته میکنن
  فکر نکنن ما یادمون رفته ماه رمضوناشون تو زمستون بوده !

  .
  .
  .
  .
  جمله ای که من هروقت یه آدم پولدار میبینم واسه آروم کردن خودم میگم:
  آرامشی که ما داریمو اونا ندارن :|
  .
  .
  .
  .
  این رستورانا هرچی باکلاس تر میشن غذاشون کمتر میشه . . .
  ما یه بار رفتیم یه رستوران خیلی با کلاس
  یه نقطه وسط بشقاب بود دورش سس زده بودن :|
  .
  .
  .
  .
  **کش نریخته، چیست؟
  اصطلاحی که ایرانیان بعد از گرفتن موجودی کارت خود به کار میبرند :|
  .
  .
  .
  .
  میدونین هر دختری که ازدواج میکنه اولین کسی که از دستش راحت میشه کیه؟
  ” حافظ شیرازی ”
  از بس فال میگیرن 

  .
  .
  .
  .
  “من نبودم دستم بود ، تقصیر آستینم بود
  آستین مال کت ام بود ، کت ام مال بابام بود”
  این شعر نشون میده ما از همون دوران طفولیت
  اینجوری یادمون دادن که اشتباه خودمون رو گردن یکی دیگه بندازیم :|
  بعد میگن چرا گاو بار اومدین :|
  .
  .
  .
  .

  یه تبلیغ خوندم داغونم کرد
  روغن مار ، صد در صد گیاهی :|

  .
  .
  .
  .
  هیچی بدتر از این نبود که شام خوشمزه داشته باشید،
  مهمونای خوب داشته باشید،
  فیلم عالی هم داشته باشه اما تو؛
  مشقات مونده باشه! یادتونه؟ :)
  .
  .
  .
  .
  کاش مثانه رو میشد قبل خواب درآورد
  بعد ِ خواب پوشید :|
  .
  .
  .
  .
  من اگه زبون حیوونا رو بلد بودم
  حتما میرفتم از دل کرگدن در میاوردم
  خیلی غمگینه ، نمیدونم چرا 
  .
  .
  .
  .
  مدرسه و درس و دانشگاه و کارای اداریو
  باید مینداختن شب که همه بیدارن !
  نه اینوقت صبح :D
  .
  .
  .
  .
  امروز دلم به حال انگشت وسطی پام سوخت !
  طفلی خیلی مظلومه
  نه مثه شست تو چشه
  نه مثه اون کنار شست بلنده
  نه مثه این دوتا کناری به درو دیوار می خوره
  همین طور تنها
  زندگیش یکنواخت
  فقط زنده س
  زندگی نمی کنه
  انگشت وسطی پام دوستت دارم :)
  .
  .
  .
  .

  زنگ زدم به مامانم میگم :
  مامان مهمون اومده چیکار کنم ؟!
  میگه برو تو کمد دیواری یه جعبه هست
  روش نوشته رادیو آقا جون !
  مودم توی اونه وصلش کن
  رمزشم اسم بچه وسطی همسایه بغلیه
  مهمونا سرگرم بشن تا من خودمو برسونم !
  و همچنان رفیق بی کلک مادر :|

   

   

  برچسب ها :