مجله گیزمیز

مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

منصور قیامت
۶ آبان ۱۳۹۳
۱۲۶ نظر
 •  

   

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

   

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

   

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

   

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

   

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

   

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

   

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

   

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

   

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

   

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

   

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

   

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

   

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

  X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

   

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

   

  مشکلات و دردسر های افراد قد بلند

   

  X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی X آدم های قد بلندX افراد قد بلندX مشکلات و دردسر های افراد قد بلندX دختر قد بلندX پسر قد بلندX افراد بلند قامتX مشکلات قد بلندیX دردسرهای قد بلندیX بلند قد بودنX مزیت قد بلندیX معایب قد بلندی 

 • پربازدیدهای ماه
 • [metaslider id=146737]
 • نظرات شما
  غیر قابل انتشار : 0
  در انتظار بررسی : 36
  انتشار یافته : 126
  1. مستــانـه.28.

   به افتخار همه قد بلندا :
   قدبلندکه باشی بی آنکه بخواهی تمام حرکاتت خاص میشود
   نگاهت…عاشقی ات…سکوت وکلامت…احساس ومهربانی ات…صبوری وتحملت…حتی غرور ولجبازی هایت هم جذابیتی خاص دارد.
   منم که قدبلند… 😆 🙂 😀
   119   38
  2. مهدی/20/تبریز

   قد بلند یه نعمته …. زیادی بلندش دردسره ….
   55   11
  3. به بعضی قد بلند که خیلی قدشون بلنده ا میگن نردبان دزدا خخ متوسط به نظرم استانداردتره
   28   69
  4. خانم فاروین/29/تهران

   دست و جیغ و هورااااا
   بسلامتی همه قد بلندا
   83   19
  5. قاصدک"نقاش"/1371/اصفهان

   وااااااایییی چقد بدهههه…

   نه نه …قد بلند نمیخوام همین ۱۵۵ سانت بسمه 😀
   اینطوری همیشه کمتر از سنمم میزنم O:)
   28   66
  6. میگم به نظرم قدبلندایه کم گیج میزنن!من که ازخانومای قدبلندزیادخوشم نمیادمخصوصن اگه شوهرشون ازشون قدکوتاهترباشه!پسرای کمتراز۱۷۵روهم تحویل نمی گیرم!
   25   92
  7. شیدا/23/تهران

   قده بلند داریم تا قد بلند….!!! بعضی وقتا یه چیزایی بیش از حدش ، مایه ی دردسره…..به علاوه اینکه ، جذابیت چندانی هم نداره….
   42   11
  8. خانم فاروین/29/تهران

   من همیشه با اون موردی که صندلی نفر جلویی میره تو پاهام رو تجربه کردم
   خیلی وختااا
   36   4
  9. مستــانـه.28.

   لایک و دیسلایکای کامنت اولم ، میانگین قدی گیزمیزیا رو مشخص میکنه 😀
   قاصدک : من قد بلندم ولی کمتر از سنم نشون میدم.
   لیلی (راز) : بعضی از دخترا خیلی جالبن!! خودشون قد ندارنا بعد دخترای قد بلندو مسخره میکنن ،پسرای کوتاه و متوسط رو اخ و پیف میکنن!! واسه خودشون شوهر قد بلند میخوان! خب همونقدر که قد بلندتر بودن زن از شوهر جالب نیست، از کمر بودنشم جالب نیست! باور کن.
   کبوتر با کبوتر قد بلند با قد بلند 😆
   73   10
  10. دختر باس متوسط باشه.تهش ۱۷۰٫ولی پسر باس ۱۸۰باشه 🙂 چیه پسره کوتاه..اونوقت جی افش نمیتونه پاشنه بلند بپوشه 🙂
   38   16
  11. »» حدیث / hadis ««

   منصور خان دمت گرم داداش . خیلی خندیدم . ممنون

   سلامتی همه حکمتها و نعمتهایی که خداوند متعال براساس حکمتش بدون اجازه بندگانش به اونا عطا کرده صلوات
   28   1
  12. الهام -23-مشهد

   من که هیچ مشکلی ندارم و همیشه هم به قدم افتخار میکنم.این مشکلات مال کسانی که یا غیر عادی قدشون بلند شده یا از ابزارها و فضاهایی نامناسب استفاده میکنند.تازه من با این که ۱۷۳ قدمه باز هم کفش پاشنه ده سانت می پوشم (تو مهمانی ها) وباعث حرص بقیه میشم!!!!!(شوخی کردم:) )و خداییش با حرف لیلی موافقم منم همین برخوردو با پسرای زیر ۱۷۵ دارم!!! :))))))))
   در ضمن این ضرب المثل های مسخره مثه اینکه قد بلندا خون به مغزشون نمیرسه و … اینا رو کوتاها از روی حسادتشون می گن.قد بلند همیشه یه مزیت غیر قابل انکاره!!!!!
   50   19
   • لایک داری خانومی….موافقم باهات..منم قدم ۱۷۳ هستش و هیچ مشکلی ک ندارم هیچ خیلی هم خاص و تو چشمم 🙂 / پسرم ک ۱۸۰ کمتر اصن ریز میبینم خخخخخخخ
    26    9
    • من که ۱۶ ساله و قدم ۱۹۳ هست !!! راستش قد بلند مشکل زیادی هم داره مثلا کفش و شلوار سایز من خیلی کم پیدا میشه ولی از لحاظ بالا تنه خیلی شیک به نظر میرسم و تقریبا تی شذت ها سایز من هستن و خیلی قشنک میشه ولی از لحا کفش و شلوار مشکل زیادی دارم
     21     4
  13. مستانه؟؟؟!ً!!!!!!!!
   جااااااان؟؟؟
   واقعاااااااااا؟ نگو خواهر من. نگووو
   یکی منو از شوک خارج کنه لدفا! عاشقی و غروز و لجبازی و … با قد بلند خاص میشه؟؟ اون وخ منه قد کوتاه که آخرت جذبه و خاصی ام چی بگم؟؟؟ 🙄 😆
   20   35
  14. معصومه/26/تهران

   یکی از دوستام که قدشم کم بلند نیست چند وقت پیش از مشکلاتش میگفت که نمیتونه دوست پسر حد اقل هم قد خودش پیدا کنه…..
   چه مشکلی واقعا…
   21   7
  15. قدم ۱۹۸ و هیچ مشکلی نداشتم فقط بجز یه بار دنبال خونه میرفتم تا کرایه کنم . بیشتر خونه ها سقف حمومش پایینه ( دو متر ) تا یکی بالاخره سقفش بالا بوده ، سریع قرارداد رو امضا کردم .
   در مواقعی تماشا فیلم در سینما . رفتن به کار . دانشگاه هیچ مشکلی نداشتم .تنها ایرادی اینکه زیاد دحترا و پسرها زل می زنند. دختر ا بیشتر .
   کودکان تا ۷ سالشونه زیاد بم نگاه میکنن . فکر میکردند از نسل دایناسورها موندم .
   46   3
  16. مهم اینه ادم خوش هیکل باشه قدووزنش جورباشه قد خیلی بلندشم خوب نیس قدبلند نشونه خوشتیپی نیس
   28   22
  17. ستاره 3 مهر 62

   مستانه جان دقیقا منم یه آدم قد بلندم ولی همیشه کمتر از سنم میزنم بنظرم آدمای تپل همیشه بیشتر از سنشون نشون میدن

   ثنا جون تو پست محرم برات یه چیزی نوشتم برو بخون
   15   8
  18. خانم فاروین/29/تهران

   از کاربرد های من در خانه
   مامانم صدا میزنه و میگه : این و از بالا کابینت برام بیار پایین دخترم
   آبجی کوچیکم بهم میگه درازوولا

   میله های مترو رو به راحتی میگیرم
   زیارت که میریم حرم دستمون به راحتی میرسه به ضریح و حتی میتونیم بکنیمش!
   اون بالا هوا خیلی هم خوبه
   37   10
  19. پسر جنوبی/ساکن تهران

   خانم فاروین عزیز پس اگه ما توفیق داشته باشیم و شما رو فقط چند دقیقه زیارت کنیم آرتروز گردن میگیریم از یس که باید بالا رو نگاه کنیم . اون بالا بالاها خوش میگذره؟
   نه ابجی جان مائیم و همین ۱۶۵ سانت ناقابل و عاریتی…
   مهم سلامتی روج و جسمه که امیدوارم شما هر دو رو کامل داشته باشین
   20   15
  20. مادرم همیشه میگه: قد بلند ، میوه چینه
   پس بزن به افتخار قد بلندا. من ۱/۸۶
   44   6
  21. خانم فاروین/۲۹/تهران . گفتی ( میله های مترو رو به راحتی میگیرم) ابجی همچین از خودت تعریف کردی گفتم حتما اندازه ی حامد حدادی هستی تا زه با انقدر تعرف و تمجید راحت میتونی میله مترو رو بگیری
   15   11
  22. نگار. 24. تهران

   بچه ها رلکس رلکس رلکس تر:)) (بالهجه اون پیرزنه)مانمیتونیم واسه بقیه تعیین تکلیف کنیم باپسر قدبلندازدواج کنن یانه،مافقط راجب خودمون میتونیم نظربدیم.نگران نباشیم اونیکه بایدبیادخودش میاد زورکی نیس.پسرقدبلندخوشش بیادبادخترکوتاه ازدواج کنه یابلند..هرکی سلیقه ای داره. صورت وهیکل رو جذابیت تأثیرگذارتره.مستانه قدت چنده دوستم؟منصوریادته اکیپ قدیم زهرایزدی۱۸۵بود؟چه دخترخوبیم بود
   9   7
  23. تناسب اندام مهم تره تا قد بلند. عامل خوش تیپی و خاص بودن هم همون تناسب اندامه. من مرد با قد ۱۷۰ دیدم که به خاطر تناسب فوق العاده از مردای قدبلند بیشتر به چشم میاد و خوش تیپ تره
   13   16
  24. بچه ها بیاین قداتون رو بگین…من متوسطم…۱۸۳
   9   7
   • من ۱۷۳ و فک میکنم قد بلند محسوب میشم بین خانوما 🙂 خداروشکرررررررر
    18    7
    • سلام عرفان هستم ۱۸سالمه از تهران قدم ۱۸۳و وزنم۷۵ چهار شانه ام و هیکلمم خوبه بدنسازی میرم به نظرتون چطورم؟؟؟؟؟نظریادتون نره
     4     14
  25. محمدرضا/20/اصفهان

   یه لایک به الهه ناز و ۱۰ تا دیسلایک برای مسانه 🙂 . مسانه جان قبلا به این نتیجه رسیدیم شوما قدبلند نیستی بلکه دیلاقی دیلاق 🙂 . امثال شوما فقط به درد اوردن ظرفا از بالای کابینت میخورین و بس . خب یه کلمه بگو چند سانتی اینقدر بهت نگم دیلاق . دخدر بالای ۱۷۵ تا هیچ جوره توی کتم نمیره . ( قد بلندای سایت به خودشون نگیرن حرفای من فقط برای اذیت کردن دوستم بود )
   قاصدکم : قد هیچ ربطی به کم یا زیاد نشون دادن سن نداره ولی از نظر من با جذابیت رابطه ی عکس داره . لطفا برای قد کوتاهت توجیه نساز ( یکی به نعل یکی به میخ) 🙂
   ثنا : دخدرای قد کوتاه اعتماد به نفس (تا حدودی کاذب) بالایی دارن و معمولا خوش صحبتن و البته دوسداشتنی. اصن دختر باید کوتاه باشه تا راحت توی بغلت جا شه 😉
   حرف اخر : میزان قدتون دست خودتون نیست ولی “تناسب اندامتون” دست خودتونه . پس هرچی هستین لا اقل خوشتیپ باشین .
   22   15
   • حسام ابراهیمی

    من دو ویک قدمه وخداروشکرمیکنم وآرزوی موفقیت برای همه ی بلند قامتان وکوتاه قدهادارم.فراموش نکنیم خدا مناسب ما دونسته و مارو این شکلی آفریده.خداراشکر.
    25    1
  26. راستی اینا که قدشون بلنده ، سیب هم میدن هههههههههههه
   15   43
  27. عجب…
   اما من به یه نکته توجه کردم. پسرای قد بلند زیادی دیم که جذب دخترای ریز اندام میشن. واسه من یکی که این جور بوده. هر کی اومده طرفم ۴ تای خودم قد و هیکل داشته. از اون طرف پسرهای قد کوتاه به شدت دنبال جذب دخترای بلندن! انگار ببخشید یه حالت عقده مانند دارن! مورد بوده پسره ۱۶۵ قدش بوده، من با پاشنه بلند هم قد اون، بعد به من میگه چقد قدت کوتاهه! د لامصب، تو یکی دیگه کوتاه بیا! این مورد چند باری برای من پیش اومده!
   محمد رضا: با تشکر! مال ما کاذب نیس! واقعی و ذاتیه چون شخصیت و استایل آدم چیزی فرای قد بلند و کوتاهه!
   12   17
   • اسکندر مقدونی

    پسرای ایرانی دختر قدبلند گیرشون نمیاد برا همین تهش مجبورن برن سراغ دختر ریزه. بابا کو دختر قدبلند؟
    29    6
  28. مستــانـه.28.

   پس بااین حساب فقط ۲۰ درصد گیزمیزیا جذابن!
   دوستان با منفی ها و حرفای سرتاسر حسادت شما چیزی از جذابیت ما قد بلندا کم نشد و نخواهد شد 😆
   دیدین مچتونو گرفتم بحث قد و هیکل میشه همه قد بلندن بعد اینجور مواقع قد بلندی بده!
   ثنا : شکی در جذابیتت نیست چون دوست یه آدم قد بلند مثل منی 😉
   نگار : شمام دوست منی پس سهم میبری از جذابیتم!!
   میدونستم اینو میگی. میدونم قد بلند پسندی ولی نگار جان : قد بلند با قد بلند 😀
   ممدرضا : قبلا گفتم بازم میگم خب وقتی خودت کوتاهی بایدم خواهان دختر قد کوتاه باشی! ناراحت نمیشم بهم میگی دیلاق چون میدونم از سر حسادته خرسی! 😆
   27   8
  29. من قدم ۱۶۸ ولی به شدت احساس قدبلندی میکنم چرا واقعا؟؟؟:))
   5   23
   • خخخخخخخخ خیلی خنده داره دیگه هر کسی تو دنیا میدونه قد بلندی همراه با زیبایی یک استایل فوق العادست اما چیزی که معلومه حسادت قد کوتاهاست تو بغلی؟؟؟؟
    واسه یکی از دوستان خاستگار اومده بود دوستم کوچولو موچولو وظریفه پسره گفته بود این تو بغل من گم میشه به کجاش دست بزنم هه تازه قدش ۱۶۰ بود اما دختر ظریفی بود یا همون تو بغلی
    اینقدکمبودهاتونو سر کسایی که اون کمبودو ندارن خالی نکنین خیلی ضایعست خوب اونااییکه قد کوتاهن میتونن بارژیم و ورزش خودشونو و استایلشونو بهتر کنن حالا همه ی قد بلندام خوشتیپ نیستن ک اینقد خودتونو ناراحت نکنین هه من به شخصه خیلی دخترای طریف و کوچولو رو دوس دارم اما از یه طرف هم دخترای قد بلند و خوش تیپ رو خیلی خیلی میپسندمهر کسی یه جور زیبایی داره و البته خاطر خواه خوب نیست بخاطر اینچیزا بهم توهین کرد
    اما دیگه خداییش این حسادت کوتاه قد ها خیلی ضایعست
    منکه دختر ۱۷۰ رو اصلا بلند نمیبینم یه قد کاملا متوسطیه و استاندارد شاید شماهازیاادی کوتاه هستین والله
    اما خخخخخخخخخخخخخححححححح
    23    10
  30. مستانه جون خونواده ماهمه قدبلندن فقط من که قدم یه کم کوتاهست ودوس داشتنی ترم تازه خیلیم بچه میزنم باحرفه قاصدک موافقم آبجی کوچیکم قدش بلندتره وهمه فک میکنن چندسال ازم بزرگتره به نظرم قدبلنداازسنشون بیشترمیزنن بعدم به نظرم بلندی قدیه خانوم ازشوهرش بیشترتوذوق میزنه تایه مرداززنش کلن مردبایدقدبلندوچارشونه باشه خانوم بایدخوش قیافه باشه!کوتاهی قده یه دختربایه جفت کفشه پاشنه بلندحله! بااون قسمت نظرمحمدرضاکه درجواب ثناگفته کاملن موافقم!!!
   8   28
  31. نگار. 24. تهران

   محمدرضا :شما فک کن کاذب، ولی واقعیه عزیزمن واقعی :))… پسرا که خدادادی همه اعتمادبنفس کاذبن :دی
   آحرشو دوس داشتم “توبغلی” :دی… ای جان نازی قربون خودمون بریم :))
   9   5
  32. محمدرضا/20/اصفهان

   مسانه جان اینقدر منو اذیت نکن .. دفعه ی بعدی با خط کش عکس میذارم برات .. من ۱۸۲-۳ تام و کاملا از خودم راضیم . تو پست مربوط به عکس کاربرا گفتی ۱۶۰ تام . جواب ندادنم ربطی به درست گفتن تو نداره . حرف ثنا کاملا درسته .” هر کسی هر خصلتی که داره اونو برای طرفش نمیپسنده ”
   چرا اینقدر مقاومت میکنی؟؟ قول میدم مسخره نکنم .lol… مادامی که نگی چنتایی منم میگم دیلاق 🙂
   نگار جان : اینقدر که خودت به خودت عشق می ورزی مجنون به لیلی نورزید ( فعلو داشتی ) .. تو از ریشه کاذبی . یه فکری به حال خودت بکن
   9   11
  33. نگار. 24. تهران

   ثنا دقیقأ حرفای منو زدی انگار.. دقیقأ این اتفاقا واسه من افتاده… بزن قدش
   مستانه درسته شمامیتونی بایه پسرقدبلندازدواج کنی ولی باثنا موافقم، تاحالاهرچی کیس داشتم بالای ۱۸۵بودن خوب خودشون جذب ما میشن چیکارکنیم :دی… ینی یه پسرقدبلند ازمن خوشش میاد بهش بگم نع بروچون بعضیا دوس ندارن؟ خوب گناه من چیه فقط قدبلندا دوسم دارن :دی:دی..راجب جذابیت شمام صدرصدمن دوستای دخترخودم اکثرأ ۱۷۰ان:)
   1   10
   • نگار جان شما حالا چندتا مورد داشتی قد بلند این ک دلیل نمیشه…مطمئن قد کوتاه هم پیشنهاد داشتی ولی ما قد بلندا پسرای قد بلند فقط جرات میکنن بیان سمتمون…من خودم هرکی اومده سمتم از خودم قدبلندتر بوده و اتفاقا ب این نکته هم اشاره کردن همشون ک چقد خوبه ک از نظر قدی تناسب داریم…/ 🙂
    13    2
  34. نگار. 24. تهران

   بعد دقیقأ من تاحالا هیچ پسرقدبلندی بهم نگفته کوتاه، همشون خودشونو واسم کشتن :دی
   و إلا که ما سرخود قدبلند پسند نیستیم که… آخه دل به دل راه داره :دی…البته پسربلند هم هست که دختربلندبخواد، ولی واسه من پیش نیومده!
   بعدمن هیچوقت قدبلندارو مسخره نکردم بهشونم حسادت نکردم! به اندازه کافی واسه قدبلندا جذاب هستم :دی… توخونمون فقط من یکم کوتاهم..
   محمدرضا من فک میکردم شماقدبلندیا..
   2   9
  35. قد نعمت خداوند چه دو متره یا ۱۵۰ سم. بحث دوستی و ازدواج و علایق و اعتماد به نفس راجع به شخصیت و فرهنگ طرف مقابل نه به حرف مادر ربط داره نه به تجربه دوستی با یکی دیگه .
   هرکه شخصیت و ویژگی های خودش داره .
   8   1
  36. سعید/30/تهران

   آقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایون
   خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانمهاااااااااااااااااااااا
   همه بخونییییییییید و نظر بدید و لایک کنید
   مخصوصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مستانه خانوم حتما جواب بده
   مستانه خانوم که قدت بلنده و خیلی خوبی ازدواج کردی ؟؟؟؟؟؟؟؟ یا هنوز منتظر اسب سفیدی؟؟؟
   دیر میشه هاااااااااااااااا. من و همه دوستام ازدواج کردیم چون دنبال یه دختر نرمال قد بودیم
   جواب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   لااااااااااااااااااااااااااااایک
   19   27
  37. قاصدک"نقاش"/1371/اصفهان

   محمد رضا برادر… خخخخخ خوبی برادر؟؟؟ 🙂
   بالاخره قد کوتاها جذاب نیسن؟ یا دوست داشتنی ان؟!؟؟؟ 😀

   منکه جذاب و دوست داشتنی ام o:)
   5   12
  38. خانم فاروین/29/تهران

   قدم ۱۷۵
   وزنم ۶۰
   مجردم
   ۲۹ سالمه
   تهران – پونک

   (جذابیت به قد و وزن نیست بالام جان)
   13   10
   • خیلی لاغری مطمئنم
    10    6
    • منم قدم ۱۷۲ خیلی راضیم همه لباسها اندازمه شلوار لی ها اندازمه لازم نیست هی برم کوتاهش کنم تقریبا هم قد مانکنها هستیم خدایا شکرت ثروت که بهمون ندادی لااقل قد دادی شلوار خریدیم نریم پول کوتاهی شو بدیم خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
     27     6
  39. مستــانـه.28.

   وای اینجا رو! قد کوتاهاشورش کردن 😆
   سحرجان : من مجوز قد بلندی تونو صادر کردم. به جمع ما خوش اومدی!
   لیلی: نزن این حرفو سوژه ت میکننا! خواهرم و چندتا از دوستام از من کوتاهترن ولی سنشون بیشتر از من میزنه! پس سن به چهره ربط داره نه قد. البته تپلا هم بیشتر از سنشون نشون میدن.
   ثنا و نگار : هر قدی برا شماها بلند به حساب میاد دیگه! ۱۶۰ براتون مثل ۱۹۰ برا ماهاست loooooool
   آقا سعید: معلومه که لایک میگیرید! یه نگاه به آمار قدی کاربرا بندازین!!
   شما اگه میخواستین هم هیچ دختر قدبلندی باهاتون ازدواج نمیکرد! بازم میگم قد بلند با قدبلند! 😀
   شاهزاده سوار بر اسب ما باید اونقدر قد بلند باشه که تو افق که در حال اومدنه کاملا استایلش مشخص باشه که تازه اونموقع بهش فکر میکنیم! نه بعد اینکه رسید جلو در تازه ببینیم یکی پشت دره که در اینصورت اصلا درو براش باز نمیکم!!
   ممدرضا : من فکر نکردم قدتو دروغ گفتی! بلکه ۱۸۲ ،قد بلند محسوب نمیشه! اون تیکه خط کش، عالی بود خرسی. ولی خودمونیما ۱۶۰ میزدیا 😀
   در نهایت : بچه ها همه حرفام کاملا جنبه شوخی داره، من جسارت نمیکنم کسیو مسخره کنم بخصوص برای ظاهرش.
   نگارجان منظورم از حسود و اینا هم کلی بود و بازم فقط شوخی.
   19   9
   • این قد بلندایی که اینجا این همه شاخ بازی از خودتون در میارید بیرون از اینجا قریب به ۷۰ درصدتون میگید خیلی درازید!!!!!!!!!!!!!! بیخیال!!!!!! من که ۱۶۵ ام خیل ام راضیم ! درضمن پسرای ۱۹۰ به بیخیا پسر از ۱۷۵ تا ۱۸۵ خوبه بیشترش دراکولاس!!
    3    24
    • به نظر من دخترای کوتاه قد مثل عروسک هستند میشه راحت بگیری بغل شانس بیارند جنگ نشه وگرنه زیر دست وپا له میشند
     14     8
  40. خب جدای از شوخی و کل کل دوستانه، هیچ کس نمیتونه بگه قد ۱۷۰ دختر بده. خیلی هم عالیه. خیلی لباس ها به افراد بلند قد میاد که به منه کوتاه قد نمیاد و باید تو انتخاب لباس هام وسواس و دقت به خرج بدم. قد بلند نعمته. منم که میگم مشکلی با ریز بودنم ندارم چون دیدم که چی؟ مشکل داشته باشم؟ همینه که هست. مطمعنا بلند تر بودم بهتر بود اما واقعا زندگی به این چیزا نیست. قد و قامت و قیافه داشتن یه طرف، روحیه و رضایت از زندگی یه طرف
   امیدوارم همه دوستای گیزمیزیم، با هر قد و قامت و تیپ و استایلی که هستن فقط تو زندگی خوش باشن و آرامش داشته باشن. الهی آمین
   (یه وقتایی میرم تو حس نن جونی، با حال میشه. حالت معنوی واری بهم دست میده :D)
   15   3
  41. محمدرضا/20/اصفهان

   نگار : منم خودم تا دیروز فک میکردم قدم بلنده ولی مسانه از بس دیلاقه همه رو ریز میبینه 🙂 نگاری دیگه داری حالمونو بهم میزنی . خود داف پنداری در حد لالیگا 🙂 اصن تو خوب و خوشگل و جذاب ولی ما عن . خوب شد
   قاصدک : خودت که میبینی اصلا حالم خوب نیس !! چرت و پرت میگم در حد بوندسلیگا .. تو خوبی ؟؟قد کوتاه ها نه جذابن و نه دوسداشتنی ..قد کوتاه ها عزیز دل منن..
   سعید جان : من منتظر اسب سپیدم ولی جز کره خر تا حالا چیزی ندیدم 🙂 اخه این سوالت به ما پسرا چه ربطی داره که میگی اقایون هم نظر بدن .
   8   8
  42. نگار. 24. تهران

   کره خر :)))))) خیلی خندیدم….
   بابا منم داشتم شوخیانه میگفتم، من ظاهرم متوسطه ومعمولی، بیشتر به لباس اهمیت میدم همین.. وگرنه خود داف پنداری کجابود… گرچه همه اینها چیزی از خوب بودن من وجذب مخاطبان خاص قدبلندم کم نمیکنه :))
   مستانه شوخی بود عسیسم فقط جنبه کل کل دوستانه داشت :))
   منصور بجان خودم آخریش بود، قول میدم تا ۲هفته پیدام نشه :دی
   2   1
  43. فاروین خانم : به نظرم قد کوتاهی >
   دختر قد بلنده حداقل قدش ۱۷۸ به بالا . شما سه سنتیمتر کوتاه تری . ( شوخی کردم )

   درود بر شما
   11   0
  44. مسعود/34/تهران

   بچه ها چه خبره ! چی به چیه ! کی به کیه! چی شده!
   ما نبودیم دعوا شد ؟
   کی بلنده کی کوتاهه ؟
   دعوا نکنید با هم کار بدیه بیاین با هم دوست باشیم
   ما که ۱۸۳ ایم همتونم دوست داریم
   به افتخار خودمو خودتون دستو جیغو سوتو هوراااااااااااااااااااااااااااااااااا .
   12   1
  45. مستــانـه.28.

   ثنا منم میخواستم آخر سر یه کامنت نن جونی بنویسم که شما زحمتشو کشیدی. منم همونایی که ثنا گفت. بنظر منم مهم اینه آدم خودش جسم و هیکلشو دوست داشته باشه.
   آقای عادل بله فرمایش شما عقیده ماهم هست. حرفای ما همش شوخیه.
   ممدرضا خودت شاید ..ن باشی ،ولی ما نیستیم! از ما مایه نذار 😆
   من قدم ۱۷۰ هست ولی بخاطر استایلم ،قد بلندتر بنظر میرسم! جالبه بدونی تا چندماه پیش فکرمیکردم ۱۶۷ قدمه!! حوصله توضیح ندارم. بخاطر جنابعالی قدمو نگفتما چون نگار پرسید گفتم!!
   در ضمن پسر باید بیشتر از ۱۴ سانت ازم بلندتر باشه تا بهش بگم قد بلند! پس شما قد کوتاهی 😆
   8   2
  46. هرچندهنوزبامستانه جون مخالفم ولی خواستم بگم من حرفای که درموردقدوقیافه زدم بیشترشوخی بود اصل اخلاق ورفتارآدماست قدبلندیاکوتاه چاق یالاغربودن چندان مهم نیست اگه خوش قدبالاترین مردیازیباترین زن درکنارت باشه ولی اخلاق نداشته باشه واحساسه خوشبختی نکنی فک نکنم فایده ای داشته باشه واززندگی بتونیم لذت ببریم!
   2   0
  47. حالا این مستانه اخ تف پوووووف چقده قدش هی قد قد میکنهّ۱۵۰سانت بیشتره!
   2   10
  48. تو یه پستی نوشته بودن چند کیلویی و قدت چند سانته؟!
   همه دخترا ۵۵ تا ۶۵ کیلوبودن قد هم ۱۷۵ سانت به بالا
   من نمیدونم پس این سوسیس کوکتــِـلایی که تو خیابون میبینم از کدوم کشور میان ؟! 😐
   29   3
  49. salam
   dustan dar lahazate aval shayad ina mohem bashe , yani arzeshe in chiza faghat vase ye modate kutahe …
   ama chizi ke baes mishe shoma tu ghalbe ye adame dorost hesabi ja beshid akhlaghetune .manzuram kasi ke havas baz nabashe hast .
   moteasefane inja mibinam ke cheghad dustan etemad be nafseshun kame ke hamash mikhan khodeshuno matrah konan .
   farhange iraní az yademon rafte … yekam behesh fekr konid .
   mamnoon ke khundid.
   4   2
  50. مستــانـه.28.

   خانم ثریا :
   بخش اول فرمایشاتتون برای ما چیزی جز کلیشه نیست و همگی بهش واقفیم.
   لازم باشه در حد کتاب و به شیوه ای بسیار تاثیر گذارتر و البته درست تر براتون راجع به اخلاق و شخصیت و انسانیت مینویسم!
   راجع به بخش دوم فرمایشاتتون :
   هیچ متوجه شدین این بخش ناقض حرفای اولتون بود؟!! اینجا تو این مکان برای ماها چه فرقی میکنه تصور بقیه از ظاهر ما چیه؟ واقعا چه فرقی به حالمون میکنه؟ شما که از اخلاق صحبت میکنید چطور متوجه نشدین تو مکانی که کل مشخصات فردی ما خلاصه شده تو اسم و سن و شهر، چیزی که اهمیت فراوانی داره و باعث دیده شدن و یا بقول شما مطرح شدنمون میشه همانا جملات ماست که مجموعه ای از عقاید و افکار و در نهایت شخصیت هرکسیه؟!
   دوتوصیه دوستانه :
   ۱: لطفا با استفاده نابجا از کلمه فرهنگ و ایران، به فرهنگ و اصالتمون لطمه نزنید!
   ۲: هرگز وقتی شناخت کافی از جمعی ندارین ، قضاوتشون نکنید! و سعی در به هم زدن اون جو دوستانه نداشته باشین.
   در نهایت اگه بجای عجله برای نوشتن ، کمی رو نوشته هامون دقت میکردین متوجه میشدین که بحثمون کاملا شوخی و دوستانه بود که بعضی از دوستان هم ارجحیت اخلاق و شخصیت هم اشاره کردن!
   در نهایت اگه رو فرهنگ ایرانی کمی مطالعه کنید متوجه میشید اونقدر هم که شما فکر میکنید و سعی در اشاعه تصوراتتون دارین، سخت و سیاه نیست!
   بسیار متاسف شدم بابت وقتی که صرف خوندن کامنت تون کردم بسیار متاسفم! تنها دلیل نوشتن این حرفا هم توهین مستقیم شما به دوستانم و من بود. ما باهم خندیدیم نه به هم. لطفا بیش از این با تصورات اشتباهتون جو این پست رو به هم نزنید./
   3   3
  51. نصف اینا سر منم اومده:D
   2   0
  52. گلچین /۱۹/ازومیه

   سلام و تشکر بابت سایت خوبتون،من قدم ۱۸۰،ناشکری نمیکنم ولی جدا بعضی جاها کلی عذاب میکشم،اولا کلی تو چشمم،دوما تو ماشین جا نمیشم،بلندی شلوار برام اندازه نمیشه و نمیتونم براحتی پیدا کنم،کفش پاشنه بلند نمیتونم بپوشم،ولی مزیتای خاص خودشم داره البته.بازم به خواست خداوند شکر،
   6   0
  53. دوستان آدم قدش بلند باشه ولی اخلاق نداشته باشه مفت نمیرزه. مثلا رفیقه بنده( تا سر شونم هم نمیرسه) انقدرر بچه ماهیه فقط و فقط بخاطره اخلاقش قدشم۱۶۱ منم که دکلم از نظر خودم۱۹۳٫ درواقع حاضر بودم که هم قد این میبودم ولی اخلاق و معرفت اینو میداشتم و در ضمن به هیچ عنوان قشنگ هم نیست ولی اخلاق خارق العادست!
   7   1
  54. دوستان در ادامه یک آماری رو براتون مینویسم که داشته باشید برای اینکه بدونید کیا بلندن و کیا کوتاه! مردان خیلی خیلی کوتاه (زیر ۱۶۳)مردان خیلی کوتاه(زیر۱۷۲) مردان کوتاه( زیر ۱۸۰)مردان متوسط (زیر۱۸۶) و از این به بالا بلند و اما در خانم ها کلا آمار فرق میکنه خیلی خیلی کوتاه(زیر۱۴۵)خیلی کوتاه(زیر۱۵۳)کوتاه(زیر۱۶۰)متوسط(زیر۱۶۸) و از این به بالا بلند محسوب میشه.
   9   1
  55. این که بگیم طرف قد کوتاست و قدبلنده و چه و چه اصلا مهم نیست مهم اون علفست که باید شیرین بیاد به دهن…..
   من و همسرم ۱۶۰ هستیم هر دو ،خداروشکر خوشبختیم کنارهم هیچ احساس کمبودی هم نمیکنیم.اتفاقا من از این موضوع خیلی هم راضیم چون همیشه صورتش کنار صورتمه نیازی نیست سرمو کج کنم تا ببینمش،باورکنید دوستان عشق یه چیزی فراتر از قد و تیپ و پول و ظاهره
   17   5
  56. والا من قدم تقریبا یه ذره از ۱۷۵ بیشتره تا حالا پیش نیومده فکر کنم قدم کوتاهه یا بلند ولی اینو میدونم بیشتر دوستام و همچنین خودم دوس داریم دختری که باهاش هستیم از خودمون کوتاهتر باشه راستش اینو نه برا اذیت کردن بقیه گفته باشما ولی من خودم امکان نداره با دختری که قدش از من بلندتره ازدواج کنم چون راسیتش خجالت میکشم طرفم از خودم قد بلندتر باشه
   9   2
  57. ندیدم بهتر از خودم
   قد ۱۸۴
   20   9
  58. باوا قد بلندی عشق است…
   من قدم۱۷۳ راضیم هر لباسی که بخوام اندازمه دیگه لازم نیست کوتاش کنم و لازم نیس کفشای پاشنه بلند بپوشم تا هم قد جامعه شم…
   15   10
  59. خوب من فکر میکنم قد همه چیز نیست مهم اخلاق است من خودم قدم ۱۷۳ و وزنم ۶۸ خیلی خوش هیکل هستم البته تعریف نباشه خییییلی هم مهربون و خوش اخلاق همه رو دوست دارم با همه مهربونم تازه کلی هم دوست دارم من اصفهان پزشکی میخونم و کلی از بچه هامون قد بلند یه استاد داریم میگه شما قد بلندا موقع تشریح بهتر داخل شکم طرف رو میبینید البته ربطی نداره ها میخاد شوخی کنه فرقی نداره قد چقدر باشه مهم اخلاق و ایمان است(جمله سنگین بود چند دقیقه سکوت)خخخخ
   9   9
  60. امیرحسین جلفا ۳۱

   من قدم ۱۸۰ هستش زیبای اندامم کار میکنم احساس خوبیم دارم دقیقن با این نظر موافقم که استایل مهمتره
   12   1
  61. بچه ها من ۱۶۴هستم،احساس میکنم خیلی درازم….
   از ترس اینکه دراز تر نشم قرص تقویتی هم نمیخورم
   3   28
   • آخه س ۱۶۴ بلنده؟؟؟؟تویی که با این قد دراز میزنی دلیلشم حتما استایلته……..همه دخترا بااین قد عالی اند بیشتر از ۱۶۴ که فوق عالی اند
    وقتی به یه جمعی توهین میکنی مطمئن باش یکی هست دهنتو ببنده
    19    7
  62. aslan ghad boolandi khob nis
   5   17
  63. بچه ها اگه میدونستین افراد کوتاه قد که خودمم یکیشون هستم چه زجری میکشن وقتی بلند قدها که هیچ زحمتی هم واسه بلندشدن قدشون نکشیدن چجوری از خودشون تعریف و تمجید میکنن حداقل کمتر فخر فروشی میکردن و درد دل کوتاه قد ها میکردن
   24   2
  64. سلام من قدم ۱۸۲ سنم ۲۸-۲۹ دنبال دوس دخترمىگردم تاحالا هم تجربه دوستى باجنس مخالف رو نداشتم ولى خىلى دوست دارم تجربش کنم کسى ازشما دخترا هست دوست بشىم ؟
   7   15
  65. من قدم ۱۸۵ اونقد ادم هاى قد کوتاه کنارم میبینم اعتماد به نفسم اومده بایین
   16   4
  66. مهسا 22 زنجان

   سلااااااااااااام
   چقدر باحال بود نوشته هاتون…خخخخخخ کلی خندیدم
   من قدم ۱۷۳ هست..قبلا ۶۸ بودم ولی الان کمتر شدم فک کنم ۶۳…
   خیلییییی خودمو دوس دارم…فکر اینکه ۱ سانت هم کوتاه تر بودم دیوونم میکنه…خداروووووشکر بخاطر چیزی ک هستم
   فقط چیزی ک عذابم میده اینه ک تو خیابون وقتی از کنار این پسرای نیم متری رد میشم ،من بجای اونا خجالت میکشم خخخخ وگرنه همه چیز ب کام است و رو ب راه…
   خداوکیلی این پسرای قد بلند ک اینقد اینجا ابراز وجود میکنن کجان تو واقعیت؟
   فک کنم منقرض شدن خخخخخ
   16   3
  67. بیتا\16\تبریز

   سلاممممممم کامنت ها خیلی باحال بودن کلی خندیدم….
   شاید یکم عجیب و دروغ به نظر بیاد اما من قدم ۱۵۹ هست اما قد دوس پسرم ۱۹۳ بخاطر اینکه میره از بچگی بسکتبال….
   چون از طریق دیگه آشنا شدیم بعدا فهمید کهه ریزه میزم خخخخخخخخخ ولی دیگه قرار نبود بخاطر قد تموم کنیم فعلا که ۱۱ ماهه بباهمیم پس نه قد بلندا زیاد خودشونو تحویل بگیرن نه کوچولوها زیادی ناراحت باشن مهم تفاهمه ههههههه 😀
   11   4
  68. سروناز 23اصفهان

   توجه نموده اید خیلیا قدبلندا رو مسخره می کنن بعد تو حرفاشون پیداست یکی از آرزوهاشون اینه که۱۰سانت بلندتر بودند بعدم در مقایسه خودشون با یکی خودشونو میکشن که ثابت کنن بلند ترن
   یاد بگیرید که به کسی حسودی نکنیم هر گلی یه بویی داره بعععععله
   26   3
  69. سروناز 23اصفهان

   توجه نموده اید یک قد بلند خوشتیپ خوش هیکل خیییییییلی جذاب تر از یه قد کوتاه خوشتیپ و خوش هیکله
   32   7
  70. ستاره 3 مهر 62

   ای بابا منصور این پست قدیمی شده کاربرا از کجا پیداش میکنن هی کامنت میزارن
   1   5
  71. من ۲۰۹ سانتم و بنظرم اصلا خوب نیست وقتی میرم بیرون همه چپ چپ نگا میکنن انگاری جن دیدن اه اه اه بد ترین موقها برای ما زمانیه که تو خیابون شلوغ باشه حواست نباشه سرت بخوره به چهار چوب در خیلی بده
   17   2
  72. من قدم ۱۶۱ و همسرم ۱۸۳ هست. خدارو شکر خیلی بهم میایم. روهیکلم خیلی کار میکنم. به نظر من قد بلند برای آقایون فاکتوری لازم و ضروری هست و برای خانوما میتونه مکمل زیبایی های مهم ترشون باشه. تیپ چهره و ظرافت هیکل برای خانم ها خیلی خیلی جذاب تر و مهم تره تا قد ۱۸۰ سانتی و ستون فقرات کج. خدای حکیم زن و مرد رو به اندازه ی ظرفیت و توان بدنی هر کدوم طراحی کرده. به دخترا پیشنهاد میکنم برای انتخاب همسر حتما به معیار سن و قد توجه کنن چون یه اعتماد به نفس شیرین به هردو نفر می ده.
   9   1
  73. salam doostan.. mamnoon agha mansoor k bahsay ghashang rah mindazi … nazaratetono khondam bax khili bahal bood…
   manam 173 am aksare pesaraii k az man khosheshun miad boland nistan:(

   chera? chera intorie?
   hala yeki k ghadesh az man ye saro gardan bolandtare o man doosesh dram b man tavajoh nemikone:(
   khodayaaa chera akhe?
   ghalbe man faghat ye ja dare…
   1   0
  74. لیلاخانوم من۱۷۵اینچم ۱۷۵ش مهمه دیگه رضایت بده
   4   1
  75. دوستان من بشخصه قدم ۱۷۳ و وزنم ۵۸ وشدیدا خوش قدوبالا نمیخوام ازخودم تعریف کنم ولی قبلا که لاغرتر بودم قدم خیلی بد میزدتوچشم ولی الان که پرترشدم عالی شده هرلباسی میخرم بم میاد حتی گونی باشه….ولی ببینین قد زمانی زیباست که هیکلم همراهیش کنه اگه خیلی لاغرباشی و قدبلند میشی نردبون جهنم یا چاقو قدبلند میشی غول برره
   تااونجاکه من میدونم اکثرپسرا ازدخترایه قدبلندخوششون میاد دخترایه قدکوتاه و ریزه نمکین و بامزه این مثه روز روشنه ولی قد بلندا جذاب خوشگل نشون داده میشن….بهرحال حسادت بعضیا نسبت به قدبلندا کاملا واضحه ……..قصدتوهین نداشتم پس ناراحت نشید هرکسی اگر چیزی کموکسری داره عوضش خدایچیزی بش داده که بقیه ندارن
   22   1
  76. من قدم۱۶۶هست.بین دخترای شیرازی که تقریباقدبلندم.ازقدم راضیم.امابه شخصه به نظرم بعضی دخترای قدکوتاهم جذابیت خاصی دارن.ونظرم درموردپسرابرعکسه.هرچی قدبلندباشه واسه یه پسرمناسب تره به شرطی که به وزن بخوره،مثلا به نظرمن بین۱۸۰تا۱۹۰خوبه.
   11   0
  77. سلام دوستان من۱۷۶قدمه و۶۲وزنم ولی متاسفانه بیشترقدکوتاهادنبالمند ااااااااااااااااااااااااااااااااه
   14   1
  78. من قدم ۱۶۴هست ولی همیشه احساس میکنم قدم غیر استاندارده بخاطر همین افسردگی گرفتم
   10   7
   • نه اصلا هم غیر عادی نیس مخصوصا برا یه دختر. برا پسر هم حتی غیر عادی نیس. برا دخترا که معمولیه.
    0    0
  79. منظورم اینکه خیلی قد بلندم
   6   9
  80. سلام
   من خودم ۱۸۷قدمه و خانوم ۱۷۵قبل از ازدواج بیشترین حساسیتم دختر قد بلند بود که پیدا کردم خداروشکر خیلی هم از زندگیمون راضی هستیم الان ۴ ساله که ازدواج کردیم به نظر من زن از مرد کوتاه تر باشه عیبی نداره بلعکس چرا
   21   0
  81. مهسا 15 اصفهان

   سلام بچه ها من ۱۵ سالمه قدم ۱۷۰ وزنم ۵۰ به نطرتون دیگه قد میکشم خودم که اصلا دلم نمیخواد دیگه قد بکشم چون همین جوریشم نمیتونم کفشه پاشنه بلند بپوشم و نسبت به هم سن هام بلند ترم یکم البته خیلی ناراضیی نیستم از قدم چون قد بلند خیلی خوبه ولی این دو مشکلو دارم . ولی در کل راضیم فقط امید وارم دیگه قد نکشم
   5   1
   • سلام به نظر من چون سنت کمه احتمال رشد داشته باشی اگه ممکنه یه سر برو دکتر تا شاید بشه جلوی رشد رو گرفت البته قدبلندها مهربانند
    9    3
  82. محمد 24 تهران

   این بالا چقدر حال میده
   به نظر من قدبلندی یک نعمت که بلندها باید قدرش بدونند. تمام مانکن های جهان ۱۸۰ به بالااند
   اونهایی هم که به ما توهین می کنند مثل آن قضیه ی گربه دستش به گوشت نی رسه…..می باشند
   13   2
  83. به نظر من اونایی که همه چیزشون تکمیله چه از نظر ظاهری ومالی ۹۰درصدشون رو نمیشه تو زندگیه مشترک تکیه گاه خوبی دونست مخصوصا اگه طرف مقابلش چنین خصوصیاتی رو نداشته باشه پس به جای اینکه دنبال خوش تیپ ها باشید فکر کنید طرف مقابلتون چقدر ظرفیت وجنبه داره بعلاوه مردانگی که خیلی مهمه
   13   0
  84. جواد . 39 . شهرری

   مشکلات بلند قدها بیشتر میتونه برا قدهای ۱۹۵ به بالا باشه . ولی تو کشوری مثل هلند که همه قد بلندن خیلی جاها پیشبینی کردن و مشکلی وجود نداره .
   مستانه تو مانکن بودی نمیگفتی ؟
   ثنا و نگار هم میرن تو گروه ظریف مریف ها .
   سعید خالی بند تو و دوستات کی زن گرفتین ما خبر دار نشدیم ؟ نزار بگم قدت چنده ها !
   جالبه من و مسعود و ممدرضا هم قدیم و این یکی دیگه از اشتراکات من و ممدرضا !
   این پست رو تا به حال ندیده بودم خیلی خوب و فان بود .
   مرسی منصورجان بازم از این پست ها بزار .
   8   0
  85. بسلامتی شاسی بلندا هووووووراااا درضمن قدبلندا .درضمن افراد قد بلند هوش بالاتری دارن وشخصیت جدیتری ولی افراد قدکوتاه شخصیت قوی تر و شوخ طبع دارن
   9   2
  86. قد بلند ی مزیت غیرقابل انکاره…….من خودم قدم ۱۷۵ تازه همه مانکن ها باید قدشون حداقل بالای ۱۷۵باشه خودتون میتونینن سرچ کنین تنها جایی هم که مدل کوتاه و…….میپذیرن ایرانه هیچ جای دیگه من ندیدم….تازه اگه قد بلند عیب داشت همه دنبال کفش پاشنه بلند نبودن……..
   12   2
  87. مردای ۱۷۵ به بالاو زنای ۱۶۵ به بالا در هر سنی بلند محسوب میشن اینو یه متخصص گفته
   3   1
  88. سلام من ۱۷ سالمه با قد ۱۹۴ الانم تو تیم شهرداری مهردشت بازی میکنم(والیبال)
   4   1
  89. خیلی هم راضی هستم تا چندسال دیگه انشاءالله میرم تیم ملی
   7   0
  90. ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪﻱ ﻓﻘﻄ ﻭاﺳﻪ ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺑﻪ. ﺧﺪاﻭﻛﻴﻠﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ اﺯﺵ ﺧﻴﺮ ﻧﺪﻳﺪﻡ ﻭاﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺪ ﺑﺎﻻﻱ ۱۷۳ ﺩﻳﮕﻪ اﻓﺘﻀﺎﺣﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ اﮔﻪ ﺣﺴﺎﺳﺒﺎﺷﻲ . اﻓﺴﺮﺩﻩ ﻣﻴﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮﻱ ﺑﺎﺷﻲ. ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻨﻔﺴﻤﻮ اﺯ ﺩﺱ ﺩاﺩﻡ ﺩﺧﺘﺮ اﻓﺘﺼﺎﺣﻪ
   3   2
  91. من فقط یکی دوتا خواستگار قدبلند داشتم بقیه همه قد کوتاه
   قدم ۱۷۳ وزنم ۶۲ .
   آخرشم با یکی ازدواج کردم هم قد خودم با اینکه خیلی مهربون و خوش اخلاق و باشخصیته اما وقتی کنارش راه میرم حس خوبی ندارم
   دخترای قدبلند خوب توجه کنین مهمه این موضوع
   5   1
  92. این همه در مورد قد نظر داده شد ولی کسی نگفت که باباجان قد رو نژادی بررسی میکنن! من قدم بدون کفش ۱۸۴ هست پس من در کشوری مثل ایران که قد متوسط مردانش ۱۷۵ هست قد بلند محسوب میشم و در کشورهای آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی که قد متوسط مردانش ۱۶۰ هست یک فرد خیلی بلند قد دیده میشم اما با همین قد در کشوری مثل هلند که قد متوسط مردانش ۶ فوته یعنی ۱۸۳ سانتی متر ( هر فوت ۳۰٫۵ سانتی متره ) یه فرد با قد متوسط.. حالا مونده تو کدام کشور زندگی کنم تا بهم بگن قد متوسط یا قد بلند و یا قد خیلی بلند!
   8   0
  93. ههه چرا حسادت میکنید قدکوتاه ها مدلینگ میدوونید چیه اصلا هه بخای مدلینگ بشی باید قدت۱۸۵باشه یا۱۸۲
   2   2
  94. سلام من قدم ۱۸۴ و وزنم۷۵هست و چهارشانه ام و هیکلم در حد لالیگا چن سالیه بدنسازی هم میرم به نظرتون قدم در حد وزنم چطورم جواب میخام
   4   1
  95. باران ...۲۱....اراک

   هییییی خدا… من قدم ۱۷۳ وزنم ۸۰ اکثرا هیکلمو دوس دارن ولی خودم دارم دیوونه میشم همه جا از بقیه بلندترم حتی از مردا .یه خواستگارم دارم که از من کوتاه تره هر روز هم میبینمش و حرصم میگیره اخه نفرت دارم شوهرم از خودم کوتاه تر باشه ولی پسره یه جورایی به دلم نشسته مشکل قد واسم خیلی جدی شده .دلم نمیخواد از خونه بیرون بیام .کاش میشد یکاری کرد قدم کوتاهتر بشه خیلی اذیت میشم همش تو چشمم.دختر هم قد خودم حتی توی دانشگاه نیس پسرا که هیچی همه کوچولو کوچولو .پسر قد بلند خیلی کم میبینم اعتماد به نفسم به معنای واقعی کلمه رییییییده .الان با یه پسر ۱۹۵ دوستم ولی نمیتونم واسه ازدواج باهاش خودمو قانع کنم چون بیش از حد غیرتیه اونی که دوس دارم نیست. خدایآا یا مارو کوتاه کن یا بقیه رو بلند:-(
   8   3
  96. باران ...۲۱....اراک

   قد بلند درصورتی که بقیه کوتاه باشن خر استتتتتتت

   البته مشکل انچنان مهمی نیس. ادم یه وقتایی از بی دردی به این چیزا گیر میده
   0   5
  97. حمید اصفهان 30

   قد بلند خوبه کسی دستش نمیرسه به دماغت بزنه ……………..خخخخخخخخخخخخخخخخخ
   1   0
  98. من دوست دارم قد ام ثابت بماند آخه پیش هم کلاسی های دیگه دراز ترم و اعتماد نفس را از دست دادم ماندم چه کنم الان من کلاس نهم هستم و یا ۱۵قد ام. علت ۱۸۱ بخدا دارم دیوانه میشوم پیش دوستانم و فامیل همیشه با خودم میگم خدا چرا منو این طور آفرید
   3   0
  99. سلام بچه ها من قدم ۱۷۶ و شوهرم ۱۷۸ ولی چون ی ذره تپله خیلی بلند به نظر نمیاد. به نظرتون بده؟
   البته گشتم شوهرم بلندتر پیدا نکردم چون موقعیت کاریش عالی بود و رییس یکی از ارگانهای دولتی بود قبول کردم حالا هی میگم کاش ی ذره بلندتر بود
   حالا به نظرتون قد ۱۷۸ برای مرد کوتاه؟
   4   2
  100. سلام بچه ها من قدم ۱۷۶ و شوهرم ۱۷۸ ولی چون ی ذره تپله خیلی بلند به نظر نمیاد. به نظرتون بده؟
   البته گشتم شوهرم بلندتر پیدا نکردم چون موقعیت کاریش عالی بود و رییس یکی از ارگانهای دولتی بود قبول کردم حالا هی میگم کاش ی ذره بلندتر بود
   حالا به نظرتون قد ۱۷۸ برای مرد کوتاه؟لطفا جواب بدید
   1   2
  101. سلام خدمته دوستان عزیز.یکم به حرفامون نگاه کنیم!!دسته مابوده بلندشیم یا کوتاه؟؟؟
   ولی اندام دسته خودمونه کخ خوش اندام باشیم
   پس بهم توهین نکنیم و قلب همو به درد نیاریم تو خیابون یکی که خیلی بلنده به اصطلاح)دراز(یا یکی که خیلی کوتاه رو با دست نشون ندیم و نخندیم واقعا اوجه نامردیه.
   ادمای بدرد نخور و پوچ دنباله ظاهرا وگرنه دنباله هدفشون و علایقشون هرچیزی که مفیده میرفتن اینو بگم که ظاهر دسته خودمون نبوده و نیست
   پس از قیافه و قد و هرچیزی که طرف ناخواسته اونو داره انتقاد نکنیم.
   امیدوارم منظورمو فهمیده باشید.و دل بدست بیارید
   8   0
  102. من قدم ۱۷۳ و عاشق ی پسر ۱۶۸ شدم حالا چیکارکنم
   3   1
  103. منم یک دختر تهرانی هسم و ۱۷۸قدم هس و متسفانه زمانی ک شلوار تنگ میپوشم پاهام خیلی بد میره تو چشم وبیشتر مردم یجور خاصی نگاه میکنن ک من ب شخصه خیلی خجالت میکشم یا زمانی ک از بین پسرای کوتاه رد میشم همه میگن قدوووو
   ومن واقعا بهم میریزم…
   8   3
   • والا منم ۱۷۸قدمه ولی ذیگه اینجوریم نیس و البته شما میتونی شلوار تنگ نپوشی تا دیگه از این داستانها نداشته باشی میگن کرم از خود درخته داستانه شماس…
    11    0
  104. من قدم۱۷۷هست همیشه فکر میکردم خیلی درازم ولی حالا……………
   6   2
  105. اشکان هجده اصف

   سلام.
   من قدم ۱۸۷ همه میگن قدت عالیه چون ادمای کوتاه یکم عذاب میکشن ولی به نظر من ادم بلند قد باید هیکلش عالی باشه تا بهش بیاد ودخترای بالای ۱۶۸ به بالا خیلی زیبا و پسرای بالای ۱۸۰ خیلی قشنگن
   11   4
 • ارسال نظر