مجله گیزمیز

چرا زنان ایرانی به خودشون نمیرسند؟

منصور قیامت
۲۱ شهریور ۱۳۹۴
۷۳ نظر
 • چرا زنان ایرانی به خودشون نمیرسند؟

   

   

   

   

  ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ، ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﯿﮑﯽ، ﺳﺲ ﺳﺎﻻﺩ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﻢ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻢ:
  " ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ و خندیدم "!

   

   ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﻼﻗﺖ، ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺷﻮﻫﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯽ!!!

   

  ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻏﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﻓﮑﺮ! 

   

  ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺴﯽ ﺧﺎﻧﻢ، ﺗﻮﯼ ﺩﻭﺭﻩﯼِ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻋﺎﯼِ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ، ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻣﯽﺩﻫﺪ، ﻧﺸﻨﯿﺪﻡ!


  ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻧﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ، ﻓﻮﻕﻟﯿﺴﺎﻧﺲ، ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﻭ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ ﮐﺮﺩﻩ ﺷﻨﯿﺪﻡ!

   

  ﺯﻧﯽ ﮐﻪ "ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﺯ ﺳﯿﻤﯿﻦ" ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ، ﻭ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩﯼِ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺍﺳﺖ!!! 

   

  ﺍﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﺘﻮﯼِ ﻫﺎﺷﻮﺭﯼ ﺍﺑﺮﻭﯾﺶ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻮﺩ، ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!

   

  ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ، ﻫﻤﺴﺮ "ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﯽ" ﻧﯿﺴﺖ،
  ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺴﺖ،
  ﺩﺭﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﯼ ﭼﺸﻢ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ، 
  ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺩﻥ ﺭﮊ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﯿﺴﺖ،
  ﺭﺍﻩ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ " ﺳﺎﻋﺖ ۸ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺵ ِ " ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ!!! 

   

  ﺷﻮﻫﺮ ﺩﻭﺳﺘﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﯽ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﺩﻡ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ! 
  ﭘﺲ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺮﺩﻡ!
  ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻃﺮﺯ ﺗﻔﮑﺮﺵ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ!
  ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻢ:
  ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻨﻢ…
  ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ!

   

  ﺩﻭﺳﺘﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺖ ﻭ ﻣﻦ "ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩﻧﻢ" ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪﯼِ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﮐﻔﺶ ﻭ ﺧﺎﺭﺍﻧﺪﻥ ﮐﻒِ ﭘﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻡ!

   

   

   ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﮐﺜﺮ ﺟﻤﻊﻫﺎﯼ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻮﻫﺮ ﺍﺳﺖ،
  ﻣﺘﺎﻫﻞﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺰ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﻧﺎﻟﻨﺪ،
  ﻣﺠﺮﺩﻫﺎ ﯾﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻐﺾ ﮐﺎﺕ ﮐﺮﺩﻥ! 

   

  ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻥ ﻃﻼﻕ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ. 

   

  ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶِ
   "ﻣﻦ ﭼﻘﺪ ﺑﺎﮐﻼﺳﻢ" ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ! 

   

  ﺩﺭﻭﻥ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺗﺮﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ "ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯽ".

   

  ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﮔِـﻦ،
  ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ،
  ﺍﺳﭙﺮﯼ ﭘﺮﭘﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩﯼِ ﻣﻮ،
  ﺭﮊﯾﻢﻫﺎﯼ ﻓﻼﻧﯽ ﻭ …
  ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

   

  ﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻭﺳﺘﯽ،
  ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ،
  ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ،
   ﺩِﻣـﻮﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﯿﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
  ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻓﻼﻥ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ،
  ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ،
  ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻭ ﻫﻤﻪﯼِ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮﺩ،
  ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯿﻢ!!! 

   

  ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﯿﮏ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
  ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭘﺰ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﯿﻢ، ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭼﺸﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥﻫﺎﯾﻤﺎﻥ،
  ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ!

   

  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ، ﯾﮏ ﭘﻮﻝ ﺳﯿﺎﻩ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺍﺭﺯﺩ….!!!!

   


  یه نفر میگفت که چرا زنان ایرانی به خودشون نمیرسند
  ایا انها راه را به اشتباه نرفته اند ؟ ایا مفهوم واقعى زیبایى رو درست درک کرده اند؟


  شاید باید به انها متذکر شد که به خود رسیدن به معنى هر ماه عوض کردن رنگ مو و کاشتن مژه و ناخن و اکستنشن نیست. به معنى تزریق ژل و بوتاکس و تاتو و کاشت گونه نیست.اینها نه تنها موجب زیبایى نمیشوند چه بسا مصداق بارز نازیبایى هستند.


  به خود رسیدن یعنى ورزش کردن ، نوشیدن اب ، تغذیه صحیح .یعنى بعد از چهل سالگى و بعد از زایمان مراقب هیکلت باشى و لباس شیک و مد روز بپوشى. یعنى کتاب بخوانى ،موزیک گوش کنى ،فیلم ببینى و مسافرت برى .یعنى با بچه هات کارتون ببینى و سربه سرشون بذارى ،یعنى با شوهرت زیر باران قدم بزنى حرف بزنى و از ته دل بخندى.مراقب سلامت پوست ، مو و دندانت باشى و همیشه اراسته و شکیل به نظر برسى.


  به خود رسیدن یعنى ارزش دادن به خود یعنى وقت صرف کردن براى خود .یعنى بالا بردن اطلاعات یعنى بالا بردن اعتماد به نفس.

   


  چرا اینقدر مفهوم زیبایى در ایران تغییر کرده ؟

   


  ماهرانه زندگی کن…
  قدرتمند و پر انرژی…
  خودت را برای تغییر و تبدیل به هرآنچه بهترین تو میباشد آماده کن.
  خالق همه ی زیبایی هایی باش که آینه وجود پروردگارت میشود.
  وقتی خداوند به تو حیات بخشیده پس حق نداری خودت را دست کم بگیری.
  تو یک تکه از پازل آفرینشی که اگر نبودی پازل هرچقدر هم بزرگ، اما کامل نبود.

 • پربازدیدهای ماه
 • [metaslider id=146737]
 • نظرات شما
  غیر قابل انتشار : 0
  در انتظار بررسی : 4
  انتشار یافته : 73
  1. اگه مردی پیداشد که چنین زنی رو بپذیره و براش قد ,رنگ مو,فیس,تیپ,پاشنه کفش ,چاقی یا لاغری,بینی عمل شده,تحصیلات,کلاس
   طرف مقابل مهم نبود
   وفقط به شخصیت طرفش اهمیت بده وبهش خیانت نکنه
   من حاظرم باهاش روی ی تکه کارتن زندگی کنم
   144   36
   • باور کن همچین مردانی پیدا میشن، بیشتر این سختگیری ها (رنگ مو فلان داشتن و رژیم و…} تمامش ناشی از سختگیری های خود ما خانم هاست این ماییم که به مردها یاد میدیم به این مسائل توجه کنن..
    باید از خودمون شروع کنیم…
    103    9
   • این چیزایی که شما گفتید یه نکته ای داره.

    اینکه ۹۵ درصد آدما شاید لاغر باشن ولی فیس خوبی دارن.یا فقط چاق باشن.یا قد کوتاهی دارن ولی زیبان.شاید اندام خوبی دارن ولی در حد اندام زیبا نیستند.

    خیلی نسبت کمی از آدما همه ی شرایط خوب، از جمله فیس زیبا قد مناسب هیکل متناسب و… رو باهم دارن.
    وبرعکس این مسئله اینه که تعداد خیلی کمی از آدما فیس نه چندان زیبا باشند و قد نامناسب یا هیکل بدفرمی داشته باشند.
    اینا چیزای خدادادی.حالا باز هم یه عده ای از آدما با توجه به وضعیتی که دارند میتونن بعضی ایرادهای ظاهری رو رفع کنند.اما خیلی ها نمیتونن.

    پس نتیجه میگیریم درصد زیادی آدم معمولی هستیم.نواقص یا برتری های ظاهری داریم که شاید بعضی هاش غیرقابل اصلاح.

    اما بعضی از خصوصیات بالا، مث اخلاق و صداقت و خیلی چیزای دیگ اکتسابی که آدما بهش میرسن. ولی وقتی بهش برسی دیگ زندگی شیرین تر از قبل.حتی تو لحظات سخت.

    یه چیز دیگ ای هم که هست.هنو هم برای دخترای با آرایش دم به دقیقه یا دخترای معمولی یا دخترای محجبه فرصت ازدواج هست چون پسرهایی متناسب با اونها وجود داره.
    29    3
   • چرا همش زنا میگن اگر مردی پیدا بشه و مردها میگن اگر زنی پدایشه که اینجوری باشه
    بدی یا خوبی از هر نظر در هر دو هست این یه چیز نسبی .بیاید خودمونو چه زن چه مرد به این موارد اید ال برسونیم.
    چرا میگی اگر مردی؟؟؟
    29    0
   • عمرا شما زنا اولش این حرفارو می زنید ولی خرتون که از پل گذشت می گید چه کشکی چه پشمی
    34    15
   • حمید از یاسوج

    سلام.ببخش آبجی ولی اینی که گفتی فقط حرفه.خانوما هم حرف خیلی میزنن کنتور که نداره واسشون فیش بیاد پس راحت باشین بازم حرف بزنید
    12    12
   • به عنوان یه مردی که ۸ سال از زندگی زناشوییش میگذره ، عرض کنم خدمتتون که ملاک من برای ازدواج هیچیک از اینایی که نوشتین نبود البته در مورد سیمای ظاهری یه چیز طبیعی و معمولی مد نظرم بود همیشه و همه جا برام نجابت و وفاداری زن مهمه و ایمانش خدارو شکر خدا همون چیزی که میخواستم نصیبم کرد هیچوقت از زنم آرایشهای آنچنانی نخواستم حتی توی خونه چون معتقدم با آرایش زیاد صورت زن مصنوعی میشه و دوست ندارم
    اگر زنی سازگار باشه و با کم و زیاد شوهرش بسازه و وظایف زناشوییشو به بهترین نحو انجام بده برای شوهرش بهترین زن دنیاست حتی اگه صورت بسیار زیبایی نداشته باشه یا اون ملاکهای دیگه ای که شما گفتین
    46    2
   • یه بیچاره از دنیا

    من اصلا نمیخوام ازدواج کنم. برنامه بلند مدتم رو اگر خدا بخواد چیدم. کار زیاده نمیتونم پروژه همسرداری رو بهش اضافه کنم. حالا همسر برادرم زوم کرده رو من که چرا ازدواج نمیکنی؟ ما میریم بیرون تو هم بیا فلانی رو ببین این یکی رو ببین داره برام همسریابی میکنه حتی یکبار پسری رو امرد به خواستگاریم که با موافقت برادرم و پدر و مادرم این کار انجام شد
    در حالیکه من هیچ دخالتی توی افکار و برنامه ها و زندگی ادمها نمیکنم. تک و تنهام و ازارم به هیچ کس نمیرسه. هیچ وقت هم این حرفها رو به برادرم نگفتم و اینجا تو محیط مجازی میزنم تا نکنه بینشون سر من بدی پیش بیاد
    زیبا هم نیستم و تو خونه نشستم نمیخوام ازدواج کنم بدبختی خودمو دارم. چرا یکی باید به خودش اجازه بده اصرار کنه تو کاری که اصلا بهش مربوط نیست؟ و اصرار هم میکنه من سردرد میگیرم اما برای اینکه بهش روی بد نشون ندم میخندم و به حرفاش گوش میکنم و به هیچ کس نمیگم
    من به هیچ کس کار ندارم البته مسوولیتهام رو به خوبی انجام میدم ولی ادمها با من کار دارن و خیلی خیلی خیلی اذیتم میکنن. البته زنداداشم خوبه از من ۱ سال کوچکتره ولی خیلی تو کارهام دخالت و اصرار میکنه. من موهای سفید نقره ای که مثل مش افتاده تو موهام و احتمالا ارثیه دوست دارم اصرار میکنه باید رنگش کنی. یکبار هم به خاطر اصرارش برام رنگ گذاشت. من هم از ترس نه به خودش نه به دیگران چیزی نمیگم
    تو رو خدا مردم همدیگر رو با اصرار اذیت نکنید تا چیزی که شما با هر طرح و نقشه ای تو ذهنتون دارید رو اجرا کنن
    مگر اینکه به شما و جامعه اسیب و ضرر برسه چه جسمی و مالی چه روانی
    10    4
    • عزیزم منم با شما هم عقیدم ولی متاسفانه نباید یادم بره ما داریم یه جایی زندگی میکنیم ک یه دختر اگه ازدواج نکنه ترشیده و اگه یه پسر نکنه عاقل!درثانی اینم نباید ازش گذشت ک اگه به یه ایرانی بگیم سرت به کار خودت باشه میمیره.به نظر من شما بشین با پدرت مادرت حرف بزن بهشون بگو اهدافت و یا یه یجوری بگو فعلا قصد اردواج نداری بعدم ازشون بخواه به داداشت بگن تا به زنش بفهمونه سرش به کاره خودش باشه
     4     0
   • این چیزایی که گفتی یه آدم و تشکیل میده
    زیبایی،هیکل،سواد،…
    میخوای بگی زیاد آرایش میکنی واسه خاطر مردها؟
    کلا نگرفتی مطلب چی بوده….یه بار دیگه بخونش
    قرار نیست خوب باشی تا یه مرد خوشش بیاد
    2    3
  2. خیلی خوب و کامل.

   ایشالا یه دختری با همچین طرزتفکر و ذهنیتی نسبت به زندگی نصیب مجردا بشه.:))))

   که البته با یه پسر بتونن تکمیل کننده هم بشند.
   61   0
  3. سماء اردیبهشتی

   خیلی عالی بود…..با بند اخر شدیدا موافقم….ولی خوب دهر دختری ک ازدواج میکنه دوس داره واسه شوهرش خوشگل وشیک باشه…..متاسفانه خیلیا اشتبا متوجه میشن….من کلن باشیک پوشی موافقم….چه بیرون وچه داخل خونه…..ولی ی بنده خدایی هس چهره ی قشنگی داره….دم ابروشو زده….وقتی میره بیرون بقدری خوشگلو شیک پوشه آدم لذت میبره….ولی وقتی میری خونش….خیلی فرق داره مخصوصا با اون ابروهای نصفه…همت نمیکنه جلوی شوهرش ی ابرو واسه خودش بکشه…..ولی بخاد بقالی بره شیک میکنه…..من دوس دارم اگ با کسی ازدواج کردم منو بخاطر خودم بخاد…یعنی همینطور ک هسم باهمین حجابو با همین شکل….الان آجیم خیلی خوشتیپه هم بیرون هم خونه واسه شوهرش….وقتی میرم خونش واقعا لذت میبرم…بااینکه بچه کوچیکم داره ولی بازم بخودش میرسه
   37   3
  4. غريب اشنا(س امامي)

   این متن فوق العاده و زیبا بود.این متن منظورش بعضی از دخترای ایرانی که بیرون ازخونه ارایش میکنن و تو خیابون دربه در دنبال شوهر یا دوست پسر میگردن و محتاج متلک ونگاه پسرا هستن و به خیال و توهم خودشون باکلاسن بود.
   17   7
   • نه جانم! منظورش به اون زن هایی هم هست که خودشون رو به سلیقه شوهرشون درمیارن که یه وخ خدای ناکرده از چشم همسر نیفته.
    25    5
  5. خیلی عالی ولی کاش همه مون بهش عمل میکردیم.
   14   0
  6. خورشیدسادات/16

   من به این متن اعتقاد دارم و دارم بهش عمل میکنم…..
   واقعا تعریف زندگی همینه…به نظرم من الان دارم زیبا زندگی میکنم
   مامانم همیشه باهام دعوا داره که چرا پولتو برای رفتن به کنسرت هدر میدی ومیتونی پس اندازش کنی….ولی من باهاش مخالفم…ادم که سالی ۱یا۲ بار میره کنسرت…چرا وقتی دوست داری این عقده تو دلت بمونه که نرفتی….
   عمر از دست میره دیگه برنمیگرده…ولی پول رو تو هر سن میتونی با تلاش به دست بیاری…

   لطفا شاد زندگی کنید ^-^
   32   2
  7. سیما-30-تهران

   بسیار جالب بود و با همه این حرف ها موافقم . من همیشه نظرم اینه که اگر قرار باشه مردی به خاطر تیپ و ظاهر و با کلاسی خانمی باهاش ازدواج کنه , همونطور هم یه روزی ازش زده میشه . به نظر من مگه آدم چند بار به دنیا میاد و چند بار فرصت زندگی داره که بخواد همرو توی آرایشگاهها و … هدر بده . البته نه اینکه نباید به خودمون برسیم , ولی بعضی ها هم افراط میکنند و وقتی که تا سر کوچه هم میخوان برن یه جوری آرایش میکنن و لباس میپوشن که انگار دارن میرن عروسی .
   عاشق خارجیها تو اینجور مسایلم ,دختره خوابه , میبینه در میزنند , میره درو باز میکنه میبینه دوست پسرشه که اومده دنبالش که برن بیرون , اونم با همون تیپ و ظاهر باهاش میره .
   خیلی خوبه که آدم همه چیز رو آسون بگیره
   18   1
  8. بهرام / اهواز

   بعد از مدتها یه پست خوب تو گیزمیز دیدم، عالی بود ، مرسی ، مرسی ،،،
   درون هرکدام از ما ترسی است از خود واقعی!!!!!
   27   0
  9. اخییییییییی چقد خوندن این پست کیف داشت. کم کم داشتم به خودم شک میکردم. به اینکه اگه لباس قرضی پوشیدم راحت به همه میگم اشتباهه؟ وقتی تو رستوران شیک غذایی رو نمیشناسم و از گارسون در موردش می پرسم؟ اینکه وقتی لباس یه نفر به نظرم واقعا قشنگه و از زیباییش تعریف می کنم و اینکه کاش منم داشتمش؟ اینکه برام مهم نیست که بقیه بدونن تو موقعیت فعلی منو همسر بشدت تو هزینه ها صرفه جویی میکنیم و از خیلی چیزا خودمونو محروم کردیم؟ اینکه پشتوانه مالی قوی نداشتیم و خودمون رو پای خودمون و داریم زندگیمونو میسازیم؟ اینا اشتباهه؟ بقیه سرزنشم میکنن. ولی من همینم. بلد نیستم به چیزی تظاهر کنم که نیستم. نویسنده این پست عشق منه!
   29   2
   • عاطفه از مشهد الرضا (ع)

    مریم جان ریا و تظاهر و دروغ که بلد بودن نمیخواد ! هرکی بخواد میتونه. اما همونطور که از اسمت پیداست تو اونقدر گلی و ماهی که شک ندارم نمیخوای و دوست نداری اینطوری باشی.خانمی از سر و روی کامنتات میباره!
    9    9
  10. باید ببینی این ترس رو کی به جون زن میندازه؟ وقتی دوستان متاهلم رو میبینم که چقد تلاش کردن دوستی شون رو به ازدواج تبدیل کنند چقد تلاش میکنند که باز از دستش ندن،از هرچی ازدواجه متنفرم میشم که نه فقط امنیت و آرامشی نداره همش استرسه.در محل کارم من و همکارم شرایط مساوی داریم از لحاظ کاری،
   وقتی مرخصی میگیرم من به تئاتر و گالری ها سر میزنم،همکارم به مزون و آرایشگاه و سولاریوم.اما ایشون پیشنهادات بهتری نسبت به من دریافت میکنه. یکی میگفت آدمای سطحی مث میوه های شاخه های پایین درخته دسترسی بهش راحت تره.اما آدمای عمیق میوه های بالاترین شاخه اس که چیدنش زحمت بیشتری میخواد! اما اینطوری که پیش بره ا میوه بالایی یا میفته یا میگنده
   پ ن،آدم عمیق بهتر از سطحی نیس.فقط تفاوته. به کسی برنخوره.
   22   4
  11. مردها : اسمشان ب سنگ دلی معروف است

   زن ها به آهن پرستی !!!

   هر ۲ انکار میکنند, هر ۲ تنها میگذارند و از تنهایی می نالند .هر ۲ به دنبال کسی هستند که تا ابد
   تنهایشان نگذارد !

   دوستت دارم شده است جمله

   مردها : تا مانکن میبینند تنها میگذارند !!
   زن ها : تا شاهزاده ای سوار B M W !!!

   افراد مشهور از چشم مردم قایم میشوند
   مردم عادی میخواهند مشهور شوند

   متاهل ها میخواهند طلق بگیرند
   مجردها دوست دارند ازدواج کنند

   کودکان میخواهند زود بزرگ شوند
   بزرگتر ها دوست دارند به دوران کودکی برگردند

   شاغلان از شغلشان مینالند
   بیکارها دنبال شغلند

   لاغرها آرزو دارند کمی چاق بشوند
   وچاقها با مصرف قرص و دارو هر روز سعی در لاغر نموند خود دارند و همواره حسرت لاغری را با خود یدک میکشند

   سیاه پوستان دوست دارند سفید پوست شوند
   سفید پوستان خود را برنزه میکنند

   مردم موهای صاف شان را فر میکنند
   و آنها که موی فرفری دارند موی شان را صاف میکنند

   عده ای با قرص و دارو از بارداری جلوگیری میکنن
   و عده ای دیگر با دارو ودرمان بدنبال فرزند دار شــــدن هستند

   عده ای جلای وطن کرده به خارج میروند
   وآنها که خارج هستند نمیتوانند باز گردنند برای وطن دلشان لک زده و ترانه ها می سُرایند

   فقرا حسرت ثروتمندان را میخورند
   ثروتمندان از دغدغه ی نداشتن صفا و خون گرمیِ فقرا مینالند

   ما فقط در نوشته هایمان آدم های خوبی
   هستیم

   هیچ کس نمیداند! شاید تنها فرمول خوشحالی این است :

   قدر داشته هامون رو بدونیم تا دیر نشوده مهم نیست چی داشته باشیم یا چقدر ،مهم اینه که چقدر راضی هستیم ؟
   54   4
  12. عالی بود، خیلی عالی بود.

   به خود رسیدن یعنی حموم رفتن، لباس اتو زده خوشبو پوشیدن، یعنی کفشاتو هرروز دستمال بکشی. مسواک بزنی.

   بجایی برسی که بت بگه عزیزم آرایش نکن, تو خیلی خوشگلی همونجوری باش
   31   7
  13. زنان ایرانی هر چقر هم به خودشون برسن

   به ما نمیرسن
   6   40
  14. خب این کسی که سس سالاد ریخته رو مانتوش بعدش پاهاشو از تو کفش دراورده و پشتش کف پاشو خارونده آدم تمیزی نیست منم همچین مردی رو ببینم طرز خوردنش مرتب نیست قاشق خودشو میکنه تو قابلمه و ظرف ماست یا ببینم پاهای بوگندو نشستشو میخارونه بدم میاد بحث نظافت یه چیز دیگس بحث زیبایی یه چیز دیگه
   زنای ایرانی تنها زنایی هستن به خودشون میرسن منتها بیشتر رو صورت کار میکنن تا اندامشون البته کسی که رو زیبایی صورتش اهمیت میده کم کم رو هیکلو خرد و خوراکشم تغییر میده …اون کارایی که باعث افزایش اعتماد بنفس میشه مثل پیاده روی با شوهر و موزیک گوش دادن همه انجام میدن .
   ولی راست میگه بعضی ها اصلا اعتماد بنفس ندارن یکی از دوستای من ۹ ساله با پسره دوسته یبار جلوی پسر با تیپ تکراری روبه رو نشده باهاش میره بیرون یا قرار داره صدتا عکس میفرسته کدوم لباس قشنگه کدوم رژ قشنگه با این بنظرت خوب میشم بنظرت اینجوری باشم به کس دیگه ای به چشمش نمیاد خیلی حساسه حالا با همچین روحیه ای یبار اومده خونه ی مامانبزرگم … مامانبزرگمم خیلی رک و یدفه تو اولین دیدار به این گفت واااای چقد تو زشتی وااای تو چقد چاقی انگار یه پارچه آب یخ ریختن روش بعدش گذشت گفت شوخی کردم تو خیلی گلی .. ماچ ماچ… بعدش رفت یهو ظاهر میشد خیلی جدی میگفت بیتا تو با اینکه زشت و چاقی ولی اخلاقت عالیه خانمی سرسنگینی به من بداخلاقی نکردی حالا دوستم قیافش قشنگه ولی مامانبزرگم فقط خودشو خوشگل میدونه میگه من شبیه مرلین مونروام .
   واقعا مفهوم زیبایی تو ایران عوض شده زیبایی شده لب گنده گونه های برجسته دماغ فندقی اینم فقط بخاطر علاقه نشون دادن جنس مخالف به اینجور قیافه هاست وقتی اکثر مردا بگن این هیکل خوبه این قیافه خوبه زن ها هجوم میارن خودشونو شبیه اون تیپ و قیافه بکنن .
   21   14
  15. خیلی خوب و انرژی بخش بود
   7   1
  16. بسیار زیبا. کاملا موافقم
   7   0
  17. من مجردم اما نظرم اینه
   خانمهای ایرانی یعنی .بهترین ارایش ، لباس ،عطر برای مهمونی و بیرون و تو خونه پیش شوهر …
   نسخه پیچیدن و روشنفکری برای زندگی های دیگران اما برای زندگی خود…
   خوش برخورد ، با حوصله و خنده رو با فامیل و دوستان اما خونه و با خانواده ی خود ….
   30   5
  18. قدیما شاید زنهای ایرونی به خودشون نمیرسیدن، ولی حالا اینجوری نیست… ..الان وضع تغییر کرده ، خانمها تحصیلکرده شدن… با اومدن اینترنت و شبکه های اجتماعی موبایلی حتی خانمهای روستایی هم میتونن اطلاعات خوبی در مورد سلامت جسمی و روحیشون بدست بیارن، –غیر از مورد کتاب خوندن که در همه اقشار جامعه کم دیده میشه، الان توی شهرای بزرگ و کوچیک بیشتریا توی خط ورزش، مد، لباس و رژیم صحیح و فیلم و مسافرت و…. هستن…بعضی‌ها هم انقد به خودشون میرسن که مادر و دخترو نمیتونی تشخیص بدی!
   ﺯﻥ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﺩ؛
   ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻮﺩ؛
   ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ؛
   ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﺩ …
   ﺩﺭﻭﻧﺶ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ “ﺩﺧﺘﺮﯼ ” ﮐﻮﭼﮏ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺖ؛
   ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﻮﺱ ﺷﺪﻥ،
   ﻣﺤﺒﺖ ﺩﯾﺪﻥ،
   ﺩﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺍﺯﺵ،
   ﻭ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺘﺎﯾﺶ …
   ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪﻩ؛
   ﺯﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
   ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﺭﻭﻧﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺳﺖ …
   ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
   ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺩﺭﻭﻥ ﺯﻥ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎﯼ ﺯﻥ ،
   ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ
   24   5
  19. زهرا/22/تبریز

   دختراشون که خیلی به خودشون میرسن!
   من از این چیزای امروزی بوتاکش تزریق و … اصلا نکردم و دوس ندارم زیبایی هر چقد طبیعی باشه بهتره و به دلنشین تر
   ولی کلاس رقص ورزش میرم همیشه حواسم به هیکلم هست شیک بودنم پوستم که زیاد شیرینی نخورم جوش نزنه بقیه کارا هم که اشاره کرده بود تو متن من اکثرا انجام میدم.
   14   3
  20. بسیار عالیییییی
   7   0
  21. حرف حساب
   7   0
  22. کاملا مخالفم
   مخالف
   اگه ارایش و بقیه چیزارو بزارن کنار ,میشن شبیه سوگلی هایه ناصرالدین شاه
   .
   http://8pic.ir/images/vd31rcvevkmkx9fph9x6.jpg
   .
   اقایون خوب دقت کنین و بگین خدایی نکرده اگه شما رو با یکی از این سوگلی ها تو یه اتاق بندازن از کجا در میرین ؟
   موش مردگی و غش و ضعف فایده نداره
   11   28
  23. کی گفته زن های ایرانی به خودشون نمی رسن ؟من خودم به یه سری مسائل خیلی اهمیت میدم اما نه واسه به به و چه چه دیگران وبه دست آوردن دل مردی ..اول به خاطر دل خودم کاری رو انجام میدم … ادم اول باید از خودش راضی باشه این واسه من در اولویته ..حالا اگه تو روند کارهام کسی پیشنهادی بده روش فکر می کنم واگه صلاح بدونم انجام میدم ..
   15   1
  24. والا کی گفته زنای ایرانی ب خودشون نمیرسن کیلو کیلو لوازم ارایشی انواع و اقسام جراحی پلاستیک .دیگه رسیدن شاخ ودم داره؟
   14   1
  25. حرفای نویسنده متن خیلی خوب، درست، امروزی و منطقی بود. اماااا هیچ جایی تو ایران نداره. ترس دختر و زن ایرانی از تنهایی و خیانت همیشگی و تو پوست و خون هممون عجینه. چیزیه که از مادرانمون به ارث بردیم. دختر بلند نخند، موقر باش، پسرونه برخورد نکن، اینقدر شیطون نباش، برای پسر کلاس بذار، بذار فکر کنه دست نیافتنی هستی و …. این تربیت ماست. تربیت جامعه و خانواده هامون اینه. من تا ۲ سال قبل همیشه اسپرت میپوشیدم. از دیوار راست بالا میرفتم. خوشحااال. میدونین چی صدام میزدن؟ پرنده
   اما اینقدر همه از دوستا و مادر و خاله و فک و فامیل شنیدم بسه شیطون بازی. خانوم باش. پیراهن بپوش نه اسپرت . پاشنه بلند و لیدی و …. که کلا هنگ کردم. الان دلم برای برق چشمام تو گذشته تنگ شده. همشم بخاطر اینکه اطرافیانم رو راضی نگه دارم.
   و البته
   پسر و مرد ایرانی طالب همچین زنیه. زن خااانوم و لیدی طور و شکننده و خوشگل و عروسک و از خیلی ها حتی تو همین گیزمیز شنیدم: دختر باید خنگ و اوسکول باشه!!!! خیلی همه چیزو نفهمه و تحلیل نکنه!!!! شماهام این هستین. کلا هممون، زن و مرد داغونیم
   27   8
   • غريب اشنا(س امامي)

    مگه شما به خاطر دل پسرا زندگی میکنید؟؟؟!!!!!‌
    16    7
   • ثنا خیلی خوب بود، مرسی. تو و سروناز و شقایق که گهگاهی میاد همیشه عالی هستین.

    منم دقیقا مث خودتم اسپرت و فوق العاده شیطون و پرانرژی. ولی برخلاف تو خودمو کنار نذاشتم. باوجود همه اینکه از وقتی یادم میاد مسخره میکردن جلو جمع صدام میزدن سحرآقا (جقدر دلم میشکست) بازم دوس داشتم همون باشم.

    دختر خودت باش درعینی که میتونی از درخت بالا بری، مث یک لیدی واقعی تو لباس شب و رفتار خانومانه همه رو محو خودت کنی. خیلی راحته فقط دختر باش 🙂

    نذار شخصیت دخترونه تو ازت بگیرن
    11    10
    • سهیلا /31/ زنجان

     منو با اینکه ۱۸۰ درجه با اون سهیلای ۲۳…۲۵ سالگیم فرق کردم هنوزم سهیل صدام میکنن… بهم میگن پسر سوم بابا … اون موقع که تو شرکت کار میکردم … دخترا و زنها بهم میگفتن حسین آقا … چون پر از انرژی بودم و آزاد و همیشه میخندیدم …با کسی کاری نداشتم …برام حرف هیچ کس مهم نبود … اسپرت پوش و ساده … مهندس شرکت انقدر از رفتارهای و برخوردهای من خوشش میومد … همیشه دوست داشت من کارهای فنی دستگاهها رو یاد بگیرم … ولی دخترا حسودی میکردن راه به راه زیرآبمو میزدن من تو مدیریت باید جواب پس میدادم … چه دورانی بود … ولی الان ……….
     7     4
     • اسپرت خیلی خوبه یه عده فکر میکنن همه باید سلیقشون یکی باشه یا باید عین هم رفتار کنن

      برای هر مرد یا پسر سلیقه متفاوت وجود یکی خفن و داف و یکی معمولی و ساده یکی شیطون و… هر هکس سلایق متفاوتی داره .دلیلی نداره همه مثل م باشن

      مثلا جواد۳۹ _ مو بلند بدون ریشه و یا سیاه .شیطون باشه .چه اسپرت چه زنونه .

      من خودم هم زنونه می پوشم هم اسپرت که بیشتر .تو فامیل ماهم میگن ولی یه گوش دروازه
      4      2
  26. خیلی جالب این موضوع .
   6   0
  27. کاوه/27/تهران

   یه مبحث کلی توی روان ما وجود داره که سروناز خانم بهش اشاره کردن :

   توی جنسیت اصالت با مرده
   یعنی این مرده که برای یکی ارزش و احترام قائل میشه و از تصاحب و وارد شدن به حریم خصوصیش و برتری جستن بهش لذت می بره
   زن هم از اینکه انقدر با ارزش تلقی شده و در ازاش می تونه از مردش تقاضا کنه و بالا تر از اون اینکه مردش بابت رابطشون حمایتش می کنه و هواشو داره لذت می بره

   یه چیزایی تو ما نهادینه شدست …. این دستگاه حاکم بر دنیا بوده که همه چیزو به لجن کشیده ، البته به رهبری اهریمن و کمک همدستانش ……

   زن نباید برای سکس پیش قدم بشه ، این یه اصله !
   البته به صورت پیش فرض ؛ طبعاً زمانی که مردی خیلی شریفه و مرام نابی داره و برای یه زن از جون مایه میذاره ، زن هم می تونه برای اینکه زیر دینش نباشه با سکس مردو مدیون خودش بکنه ……

   ولی در هر صورت یه چارچوبی وجود داره ……..

   ولی زنای ما ایراد دارن …….. ( این به این معنی نیست که مردامون ندارن ! )
   مثلاً خواهر خونده خود من وقتی یه مورچه می بینه جیغ می کشه و می پره بالا پائین و طلب استمداد می کنه برای کشتنش !!!
   به هیچ وجه بحث آب دوغ خیاری نیست !
   این یه مشکل روانیه ………

   خود منم حتی با اینکه وقتی کوچک بودم خیلی سالم بودم تحت تأثیر نامادری روان پریشم و طایفش کلی آسیب دیدم ……
   همین پارسال وقتی یه سوسکو با دست گرفتم و از پنجره انداختمش بیرون ، طوری دستمو میشستم که کاملاً ناهنجار بود ……

   توی جوامعی که افکار پوچ و مزخرف حاکمن همیشه حق ضایع میشه …. همین چند سال پیش که به یه دختر توی هند تجاوز دسته جمعی شد ، کلی تظاهرات به پا شد و توی یه سری از پلاکارد ها نوشته شده بود :

   » به من نگو چه جوری بپوشم ، به اونا بگو به من تجاوز نکنن »

   وقتی دیده شدن اندام زن سندی بر حقانیت تجاوز بهش شناخته میشه و باعث توهین و کم ارزش نگری بهش میشه و مردان خانوادش بی غیرت خونده میشن ! ….. توی چنین جامعه ای نمیشه نفس کشید ……..

   وقتی یه مشت روان پریش بر مسند حکومت بشینن و قانونشو بنویسن و مشتی روان پریش هواداریشونو بکنن و دانشگاهارو بگیرن تو دستشون و هر جور رفتار جنون آمیز و سبعه خویی و تنفر از هستی و خرافات و یاوه رو به باور تبدیل کنن و از طرفی دیگه هرزگی و بی بند و باری رو تبلیغ کنن چیزی بهتر از این در نمیاد ……..

   اوج تأسف جاییه که یه روان شناس میاره و به خانم ها پیشنهاد میده که برای لذت شوهرشون براشون سکس دهنی بدن ! و به صورت روان شناختی داره توجیهش می کنه که این کار باعث برتری مرد میشه !!
   و البته هیچ اشاره ای نمی کنه که این کار همون طور که گفتم فقط در چارچوب خاصی می تونه به هنجار باشه و اصالتاً ناهنجاره و به معنی تحقیر زنه ………

   اصلاً ولش کن ……..

   به شتر گفتن گردنت کجه !
   گفت کجام راسته !!
   18   14
  28. o_O
   بعضی دوستان مطلب رو برعکس گرفتن! نویسنده گفته
   خانما به خودتون برسید بعد بعضیا گفتن زن ایرانی که خیلی به تیپ و مد اهمیت میده خو،
   به خودتون برسید یعنی اینکه قضاوت بقیه برات مهم نباشه،هدف خودت رو دنبام کنی نه وسیله دیگران بشی.
   از نشون دادن خود واقعیت نترسی و خودت رو اولویت قرار بدی.همرنگ جماعت نشی و از انگشت نما شدن نهراسی
   13   5
  29. جواد . 39 . شهرری

   من که نظرم اینه که خانم ها باید به خودشون برسن . حالا چه قبل از ازدواج و چه بعد از ازدواج . و البته بعد از ازدواج بیشتر . نمیگم پروتز و یا ژل و … ولی باشگاه و استخر و ایروبیک و در کل ورزش و تناسب اندام خیلی مهمه . دخدر باید آرایش کنه باید شیک بپوشه و آبدیت باشه .
   26   14
   • جواد . 39 . شهرری

    بچه ها من ی چیز دیگه هم بگم . خیلی از خانم ها بعد از ازدواج خودشون رو کلا ول میکنن . به خودشون نمیرسن و بد هیکل میشن و چاق . اینجوری خیلی سریع از چش شوهرشون میوفتن . و همین میتونه عاملی بشه برای شروع خیانت مرد . منی که مجرد هستم به اندازه بعضی از دوستای متاهلم دخدربازی نمی کنم . بارها به خانم دوستام گفتم که حواسشون به ظاهر و هیکلشون باشه ولی کو گوش شنوا ! منم دارم میبینم که میگم !
    در کل من خودم موافق آرایش کم و شیک بودن و خوش هیکل بودن هستم . اصلن من عاشق دخدرای های کلاسم 😉
    24    20
    • سیما-30-تهران

     قسط توهین ندارم آقا جواد , ولی بر اساس تجربیات و آدمهایی که تا به حال دیدم , اکثر کسایی که طرز فکرشون مثل شما بوده , هیچ کدوم از مواردی رو که گفتیدرو نداشتند , یعنی نه هیکل خوب دارن نه قیافه خوب و نه … ولی از همسرشون همه این چیزها رو میخوان. آقایونی که اینقدر از همسرشون توقع دارند باید یه نگاهی هم توی آینه به خودشون بیندازند ( به طور کلی گفتم )
     در ضمن باید بگم خیلی از خانمهای بسیار زیبا و شیک پوش و خوش هیکل رودیدم که شوهرهاشون بهشون خیانت کردن , مرد وقتی خیانت تو ذاتش باشه دیگه براش خوشکلی و خوش هیکلی زنش فرقی نداره , اون کار خودش رو میکنه . البته بر عکسش رو هم دیدم , خانمی که اصلا به خودش نمیرسه و همیشه عین هپلی هاست ولی شوهرش عاشقانه دوستش داره , روزهای جمعه که خونست همه کارهای خونه روانجام میده و همش قربون صدقه زنش میره , پس اصلا ربطی به این که خانمها به خودشون برسن یا نرسن نداره , به ذات آدمها برمیگرده , مردی که خیانت تو ذاتش باشه , اگر زنش حوری بهشتی هم باشه خیانت میکنه . مطمینم خانمهای سایت مشابه مواردی که من گفتم رو دیدند.
     27     8
     • خانم سیما من حرفای شما رو قبول دارم تو کامنت قبلیتون حرف از آرایش نکردن خارجی ها زدین درست هم گفتید من خودم تو آسیا و اروپا و آمریکا زندگی کردم به غیر از ایران و کشورهای عربی , آرایش زیاد رو فقط برای خانم های سن بالا می بینیم . ولی خب اینجا ایرانه با طرز فکرهای متفاوت با همه جا . الان کاری به ذات خراب آدما نداریم و با آرایش کردن هم کاری نداریم و یا اینکه خود مرد چه ظاهری داره هم کاری نداریم صحبت ما این بود که چرا بعضی از خانم ها بعد ازدواج عوض میشن ؟ هم اخلاقشون هم ظاهرشون ؟ به قول خانمه دیگه خرش از پل گذشته ( عذر میخوام بابت مثالم ) ی مرد ی خانم رو میبینه و می پسنده و مطمئنا معیارهای زیادی داشته و اگر بخوایم بگیم که فقط شخصیت و نجابت دختر مهمه داریم دروغ میگیم ! مگه میشه ی مرد فقط دنبال باطن ی خانم باشه ؟ به قول خانم یاس ۲۸ چرا خودمون رو گول میزنیم ؟ خانم قبل از ازدواج ۵۰ کیلوئه ۶ ماه بعد میشه ۸۰ . خب معلومه از چشمه شوهرش میوفته . من نمیگم طرف حتما باید خوشگل باشه ولی باید به ظاهر و هیکلش برسه و همونی باشه که قبلا بوده .
      خانم سیما من حرفی میزنم که دارم تو دور و بری ها میبینم ! ی چیزی رو براتون تعریف کنم :
      چند شب پیش تولد خانم یکی از دوستام بود همه تو ی رستوران دعوت بودیم . این دوستم از لحظه اول عزیزم عزیزم و عشقم عشقم از دهنش نمی افتاد و خدا میدونه که چه زبونی میریخت ! منم که میدونستم چه خبره فقط به حرفاش میخندیدم . بهترین کادو هم برا زنش خریده بود . و جالب اینجاست که ۲۴ ساعت قبل همه تو یکی از پاساژها تو مغازه یکی از دوستام بودیم و ماها که مجرد بودیم تو مغازه راجب کار و ملک و بازار خراب و چک برگشتی و…. حرف میزدیم ولی همین دوستم جلو در مغازه در حال دختر بازی و شماره دادن به این و اون بود . در صورتی که قبلا اصلا اینجوری نبود . منم چند بار با خانمش صحبت کردم و سر بسته حالیش کردم که اونجور باش که شوهرت می خواد بابا به خودت برس ! ولی ظاهرا فایده ای نداشته و یا اثر حرفام کوتاه مدت بوده . همش چسبیده به کارش که به قول خودش عشقشه ! از ی طرف هم حس میکنم که داره خودش رو گول میزنه و به خودش تلقین میکنه که همه چی آرومه ! متاسفانه آخرش هم میشه جدایی ! چیزی که تو این چند ساله زیاد دیدیم .
      موفق باشید
      13      7
     • آقا جواد لطفا یه بار دیگه متن رو بخونید:”زنی که نگران باخراب شدن تتوی هاشور ابروش ،شوهرش خیانت کنه” اتفاقا داره نقد میکنه زن هایی رو که مدام دنبال بدست آوردن خواسته های مردشون هستن.آخرین باری که رفتم آرایشگاه موهامو یک سانتی کوتاه کردم خیلی از خانومای اونجا بهم گوشزد میکردن:ببین ،مردا موی کوتاه دوس ندارن زن باس…اما بنظرخودم موی کوتاه بیشتر بهم میاد.زیاد میشنویم از خانما که:ابرومو نازک نکن شوهرم دوس نداره،شوهرم گفته موهاتو بلوند کن،شوهرم گفته حق نداری مو کوتاه کنی… اما خدا وکیلی چندتا از آقایون وقتی میرن سلمونی میگن؛ ریش پروفسوری برام بذار خانمم دوس داره یا بگن موهامو فلان مدل سشوار بزن خانمم میپسنده… اگه میبینید زن اروپایی به بدنش اهمیت میده از اون ور مردهای اروپایی هم بادی بیلدینگ کارمیکنن و اپیلاسیون میرن.آیا مرد ایرانی وقتی کچل میشه شکم درمیاره ترس به جونش میاد که نکنه از چشم زنم بیفتم؟
      17      0
     • سیما-30-تهران

      آقا جواد من هم با این صحبت های شما موافقم و نمونه مثالی که زدید رو خودم هم توی آشنایان دیدم , ولی خوب نباید همه مردها رو به یه چشم نگاه کرد . هم مردهایی که من مثال زدم تو جامعه هست, هم مثالی که شما زدید. اما در رابطه با هیکل هم کاملا باهاتون موافقم که خانمها باید بعد از ازدواج و حتی بچه دار شدن هم به هیکلشون برسن ولی متاسفانه هستند خانمهایی که اینطور نیستند و مشغله زندگی و حاملی و بچه داری روبهانه میکنند . ولی به نظرم در حال حاظر خیلی ها رودیدم که بعد از ازدواج و زایمان سعی کردند که تناسب اندامشون روحفظ کنند و فکر میکنم که این قضیه کم کم داره بین خانمها جا می افته , البته همونطور که گفتم , ما از آقایون هم همین انتظارات رو داریم , هیچ چیز یک طرفه نمیشه :))
      و با نظر حنا و سروناز جان هم موافقم که گفته بودند بهتره که چه زن و چه مرد , اگر ایرادی تو لباس , هیکل و… همسرشون میبینند , بهتره که بهشون گوشزد کنند , نه اینکه برن و مخفیانه خیانت کنند.
      با مثالی که حنا جون زد هم موافقم . من هم مثل ایشون هربار که تو آرایشگاه بودم از اینجور مسایل دیدم . مثلا خانومه نصف موهاش به خاطر دکلره سوخته ولی به آرایشگره میگفت اگر از قد موهام خیلی کوتاه بشه , شوهرم خیلی ناراحت میشه , وگرنه خودم دوست داشتم موهام و خیلی کوتاه کنم , یکبار به یکیشون گفتم ول کنید بابا , اینقدر همه کارهاتون رو مطابق میل شوهرهاتون انجام ندید , پس نظر و سلیقه خودتون چی میشه , شاید باورتون نشه , ولی از خود آرایشگره گرفته تا مشتریها , کلی بهم غر زدن که مگه میشه؟ نطر شوهر آدم خیلی مهمه.
      به نظرم مردها هم باید یکم توی اخلاقشون تجدید نظر کنن , باید سلیقشون رو به همسرشون بگن , ولی اگر دیدن سلیقه همسرشون هم چیز دیگه ای هستش باید بهش احترام بزارن و قبولش کنن.
      0      1
     • سیما جان میدونستی مردایی که مثل آقا جواد هستن خیلی زن دوست میشن .. مردایی که زناشونو تشویق میکنن که فلان رنگ مو بزن یا این رنگو رژ لب دوست دارم یا این دامن بهت میاد خیلی به زناشون توجه میکنن و چقدم خوبه که این کار باعث میشه مرد تمام حواسش به زنش باشه و سمت زن دیگه ای نره … مثلا مرده به زنش چاق شدی برو باشگا لاغر کن باید بدونه اول بخاطر سلامتیش میکه دوم اینه که خودش به سمت بیرون کشیده نشده نباید به خواسته های همدیگه بی توجه باشیم ..بگیم برو خودت فلانی بسیاری حوری بهشتی میخوای این اصلا درست نیست درست هم باشه من نمیپسندم .
      در رابطه با ذات آدما باهات موافقم اما خیانت کردن خیلی آسونه و خیلی هم شیرین هر کسی نمیتونه ادعا بکنه من عمرا خیانت بکنم چه کامل باشی چه برای جفتت بی نقص باشی همیشه لب تیغه حتی اگه ذاتت خوب باشه ..
      9      7
     • نرگس/ دزفول /29

      عزیزم قصد درسته! اون قسط هست که برای وام پرداخت میشه
      آقا منصور یه فکری برای دیکته ی بچه ها کن
      0      0
    • شدیدا با حرفهای جواد شهر ری موافقم. واقعا گل گفتین.با اینکه خانومم ولی حرفهای جواد عین حقیقته.کسی که منفی داده به جواد داره فقط خودشو گول میزنه و از واقعیت دور میکنه
     18     16
  30. شیدا.24.تهران

   این حرفا خیلی قشنگنااااا…..اما متاسفانه خریدار ندارن!
   تا وقتی سلیقه ی مردا هیکل فلان و قیافه ی بَهمان و غیره باشه و از همه بدتر خانومای محترم برای رسوندن خودشون به سلیقه ی آقایون ، راه و رسم خودکشی رو پیش بگیرن تا دو تا آدم بی کلاسِ داغون تو اینستا یا تو خیابون بگن،اوووف عجب هیکلی! یا چه چشمایی!!! روزگارمون درست نخواهد شد.
   با این بازار رقابتی که بین خانوما تو ایران راه افتاده _ که
   البته هر دو جنس مقصرن!_ بعید میدونم حالا حالا ها به جامعه ی ایده آلی که این متن گفته برسیم.
   جدا یه سوالی که ذهنمو درگیر کرده اینه که : چی شد که از سوگلی ناصرالدین شاه به باربی و زنی با شکل و شمایل جامعه ی امروزی رسیدیم؟؟؟؟
   قطعا تغییر سلیقه ی مردا در اولویت قرار میگیره…اما چیشد که سلیقه ی مردامون عوض شد؟
   لدفن اگه کسی پاسخی منطقی داشت، اینجا به اشتراک بزاره.
   پ.ن: این سوال من ابدا، قصد مذمت یا تمجید از زن دیروزی و امروزی نداره…فقط و فقط نظر سنجیه!!!
   11   3
   • غريب اشنا(س امامي)

    رسانه های هالیوودی باعث شدن باربی ها جای سوگلی های ناصرالدین شاه رابگیرن باورکن اگه همین از فردا رسانه های هالیوودی زنان چاق رو به عنوان زن خوش اندام نشون بدن و به مردها القا کنن که اینجور اندام مده همین مردها یواش یواش دوباره سلیقشون برمیگرده به سمت سوگلی های قدیمی!میدونی رسانه ها خیلییییییییی میتونن تو سلیقه مردم تاثیر داشته باشن!!!!
    20    4
   • ژوکر/7و4/اهواز

    سلام،
    این سوالی که پرسیدید میشه درباره اش چند تا کتاب نوشت،در ضمن تغییر سلیقه مردان و زنان به موازات هم داره تغییر میکنه،من نظر شخصی خودم رو میگم،یه سرنخ هایی میده.
    اول خود سلیقه رو تعریف کنیم:

    سلیقه:میل شخصی انسان در گزینش چیزی یا برتری دادن چیزی بر چیز دیگر است.
    تغییر سلیقه یعنی اینکه شخص،از چیزی که هست و چیزهایی که داره،ناراضیه و می خواد یه چیز بهتر رو جانشینش کنه.(چرا ناراضی؟چه چیز رو میخواد جانشین کنه؟ اینا باید ریشه یابی بشن)
    مسائل مربوط به سلیقه به شخصیت درونی هر کس برمی گرده،مثل سلیقه در انتخاب غذا،رنگ،گل و….
    ”تغییرات سلیقه ی مردم،بر میگرده به تغییرات فرهنگ،تغییرات فرهنگ بر میگرده به تغییرات سیاسی و دینی،تغییرات سیاسی و دینی بر میگرده به تغییرات سلیقه مردم”!!!
    منظورم از این قسمت این بود که سرمنشا تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی و دینی خود مردم هستند و این که چه چیز رو خوب میدونن(این چیز همون سلیقه است)که این روند کم کم به کل جامعه سرایت میکنه….
    حالا چه چیز هایی باعث این تغییر سلیقه تو این دویست سال شده من تیتر وار بعضی هاش رو میگم…

    تنوع طلبی:به معنای حس تجربه های متفاوت با یک شخص یا یک چیز،در رابطه ی زناشویی یعنی خودت رو برای همسرت اصولی آپدیت کردن،خیلی چیزه خوبیه…در زمان قاجار اعتقادی به این اصل نداشتند و سرکوبش می کردن.
    جنبش مشروطه،به توپ بستن مجلس و قیام مردم در شهرهای مختلف و سرانجام انقلاب مشروطه:اولین نشانه های خود باوری مردم برای ایجاد تغییر در همه ی سطوح
    کشف حجاب:تصویب قانونی از طرف رضاشاه در ممنوعیت استفاده از چادر،این خیلی مهمه زیرش خط بکشید 🙂
    تجدد:یا نوگرایی یا همون ”مدرنیسم” که شامل انسان محوری(عملی کردن که باورهای انسان می خواهد)،خردگرایی(نگاه عقلانی و استدلالی به جهان درون و بیرون انسان)،ماتریالیست.
    آشنایی گسترده تر با فرهنگ های بیگانه به خصوص غرب:که به طور جدی از امیر کبیر و شاهان قاجار شروع شد و حکومت پهلوی در همه ی ابعاد نفوذ پذیری این فرهنگ های بیگانه رو گسترش داد.
    صنعت و تکنولوژی:مثال روشنش همین اینترنت و شبکه های اجتماعی که تاثیراتش واضحه.
    دین و مراجع:معمولاً قرائت های افراطی و تفریطی از دین توسط مراجع باعث تغییرات سلیقه در همه ی ابعاد شد(مثلاً در دوره قاجار بعضی آرایش ها برای زن ها نمی پسندیدند)
    انقلاب۵۷: 😀 منصور سانسورش میکنه! به نوعی کشف حجاب برعکس!!
    مشاهیر و افراد معروف:در راسش سینمای هالیوود که معمولاً الگوی جوانان هستند.

    خیلی موارد دیگه هست-به خصوص گسترش بعضی مکاتب فلسفی- که به ظاهر ربطی نداره ولی خوب عمیق بشیم تاثیراتشون رو در همه ی سطوح می بینیم.الآن حضور ذهن ندارم.
    مشکلی که اینجا هست اینه که بیشتر تغییر سلیقه ی ایرانی ها به زور صورت گرفته.مشکل ما یه چیزه اینه که سلیقه های حکومتی و سیاسی و دینی،سلیقه های ما رو جهت دهی و محدود میکنن.
    8    2
    • شیدا.24.تهران

     سلام.
     پاسخی که آقای امامی دادن، یه جواب کاملا بدیهی بود که هر کسی با روبرو شدن با این سوال، اولین جوابی که میده همینه!!! درسته ماهواره رو زندگیا اثر داشته اما من دنبال جوابی فرا تر از این میگشتم، یه جوابی که این موضوع رو از چند جنبه بررسی کنه….
     پاسخ شما خیلی خوب بود. یه سری از مسائل و بهش اشاره کردید که تا حالا بهش فکر نکرده بودم….اما باید توجه داشته باشیم که هیچ کدوم ازین تغییر و تحول ها نشونه ی بدی نیستن و در واقع یه امر اجتناب ناپذیره…این تنوع طلبی ها و تغییرات همه از ذات و فطرت ما انسانها سرچشمه میگیره که تمایل داریم مدام تغییر کنیم که این عااالیه.
     پس نمیشه ازین اتفاق جلوگیری کرد.. فقط به نظرم خیلی خوب میشد اگر این تغییر و تحول ما ایرانیا، حساب شده تر و به دور از تقلید و متناسب با فرهنگ جامعه ی ایرانی بود ولی تا مادامی که به قول شما سایه ی سیاست و اجبار رو سر این مملکت باشه، گمون نمیکنم تو این قضیه بتونیم رو پای خودمون بایستیم!!!
     از شما و آقای امامی ممنونم.
     5     1
     • شیدا.24.تهران

      ببخشید یه مطلب خوندم، خیلی جالب بود.پیشنهاد میکنم شما هم بخونیدش…اول این عکس و ببینید…
      http://uupload.ir/files/j83c_img_20150913_190717.jpg

      ژست هایی هستند که هیچ وقت زیبایی شان را از دست نمی دهند و هرگز از مد نمی افتند: زن جوان در سال هزار و سیصد و پنجاه خورشیدی به ماشین نمره رضاییه تکیه داده است. هر زن و دختری بیشترین اعتماد به نفس را از اندام، آرایش، لباس و مدل موهایش به دست می آورد و همین ویژگی ها را در عکس هایش به نمایش می گذارد. در تمام عکس های تاریخی ایران از زنان و دختران نیز با همین الگوها مواجه هستیم، دوره هایی نیز وجود دارند که زنان بدون اتکا به زیبایی های مصنوعی و آرایش های اغراق شده می توانند احساس زیبایی کنند و با اندام و ظاهرشان مشکلی نداشته باشند. چیزهای دیگری نظیر پول و سرمایه، جایگاه اجتماعی و حمایت خانواده نیز در اعتماد به نفس و بالندگی زنان نقش مستقیم دارند. تعریف زنان ایرانی از زیبایی و احساس لذت از زنانگی هر روز دستخوش تغییرات بنیادین می شود، زنان ایرانی باید به احساس خوبی از خودشان دست یابند، بدون در نظر گرفتن اجبار نگاه جامعه، مردها و شیوه های رایج زیبایی. ژست های ما بزرگ ترین نشانه از احساس درونی ما و نمایش های ما هستند. مرزهای میان زیبایی زنانه و سکسی بودن هر روز نزدیک تر می شوند. باید دوباره به همه دختران و زنان آموخت که حتی برای نگاه مردانه نیز، زیبایی و سکسی بودن متفاوت هستند.
      7      0
  31. خیلی ممنون خیلی خوب بود.شدیدا روم تاثیرگذار بود و خیلی استفاده کردم
   خیلی ممنونم
   3   0
  32. بد نبود که اسم نویسنده متن بالا رو هم ذکر می کردی
   چون همزمان با خوندن این متن T تو وب یکی از دوستان رفتم و همین متن رو اونجا دیدم و پایان متنش هم نوشته بود که سالها پیش این متن رو نوشته و متاسفانه الان در سایتهای مختلف بدون ذکر اسمش داره پخش می شه
   بد نبود حالا که یواش یواش داریم ملت با شعور و بافرهنگی می شیم قدم اول رو خودمون برداریم
   گذاشتن متنهای دیگران با درج اسمشون در پایان
   7   0
  33. مهناز - جلفا

   واقعا چسبید مرسی منصور
   صبح زود یه انرژی گرفتیم
   3   1
  34. نمیدونم چرا فلسفه ب خومدمون رسیدن تبدیل شده به اینکه ی متغیر واسه شوهر کردن و زن گرفتن.اگه کوتاه باشی یا خیلی بلند و لاغر زشتی و دختره نمیپسنده.اگه زشت باشی و بی رنگ و لعاب پسره نمیپسنده.خب ی جورایی چون تو ایران ما از زمانی که بالغ میشیم و فکر می کنیم که ممکنه دچار مشکل بشیم میریم سمت رسیدن به خودمون .حالا چه ورزش چه آرایش و این چیزا.درصورتی که اگه از بچگی و تو تربیت ما بهمون یاد بدن که باید حواست اول بخودت باشه و چیکار کنی و چیکار نکنی اتوماتیک وار همون شکلی بزرگ میشیم.دیگه ورزش کردن ی عادت میشه.دیگه زیبایی و بخودت رسیدن ی عادت میشه.نیاز نیست از ترس طرف مقابلت کاری کنی و مجبور بشی فیلم بازی کنی.واسه خودتی.البته ی بحثی که هست و مختص ایران هم نیست اینه که همه آدم ها تو سن ۱۳تا ۲۰ سالگی خیلی بیشتر میتونن حواسشون به خودشون باشه.تو این سن تقریبا چارچوب شخصیتی و رفتاری و جسمی هر کسی شکل میگیره.
   ی نکته دیگه هم اینه که تو کشور ما چه دختر و چه پسر از زمانی که میرن سر کار تقریبا ورزش و ی سری چیزا رو فراموش میکنن.یا حداقل کم میکنن.
   در آخر اینکه بخودت رسیدن اینه که تمیز باشی.در حد توانت شیک باشی.خوش بو باشی.ی سری چیزا رو رعایت کنی.خب ی عده هم دوست دارن بوتاکس کنن . بینی عمل کنن.هر چند هیچ علاقه ای ندارم و مخالفم شدید اما ی عده ای هم اینجوری هستن دیگه.من خانمم حتی موهاشو هم رنگ نکرده و هر وقت تشویقش میکنم که رنگ نکن بیشتر خوشحال میشه.خب هر کسی ی جوریه دیگه.اما اصل واسه همه یکیه.
   18   0
  35. دوستان اینجا به زیبایی اروپایی یا همون هالیوودی اشاره شده.نمیگه عمل کنی بد میشه ولی خانومای ایرانی چون تجربه ندارن اون رو به روش بد و مصنوعی انجام میدن.حتی دکترامون.یعنی خیلی از دکترامون تناسب رو رعایت نمیکنن تو جراحی زیبایی.بنابراین خودتونو دست هر کسی نسپرین.برین سرچ کنین بینی جراحی شده کیم کارداشیان رو قبل و بعد جراحی ببینین.به سختی کسی متوجه جراحیش میشه.چند وقت پیش یه فیلم از تینا آخوند تبار دیدم.اولین بار بود فیلمی ازش میدیدم.نقش یه دختر خلاف رو داشت.بعد اون بلیچینگ دندوناش و اکستنشن مژه و پروتز لبو جراحی بینیش اصلا اجازه نمیداد تو نقش تصورش کنی.یعنی یه ربع نگاش کردم همش حواسم میرفت پی این که ببینم از هر زاویه چه شکلیه و چرا اینقدر مصنوعیه.
   هایارکی یا سلسله مراتب برای زیبایی انسانها در هالیوود که میبینین بازیگراش جذابن به این صورته
   سلامت بدنی و روحی
   اخلاقو رفتار
   تناسب اندام
   دندانها
   پوست و مو
   ابرو و مژه
   چشم
   بینی
   لب
   یعنی اولویت اصلاحتون به ترتیب باید اینها باشه.حالا اگه خانومی برن لبشنو پروتز کنن در واقع با این کار باعث میشن لبشون بیشتر تو چشم باشه و در برخورد اول به مردهای اطرافشون پیام جنسی منتقل میکنن.در واقع ذهن به صورت ناخودآگاه پیام جذابیت جنسی رو دریافت میکنه.پس با این روش همسران وفادار و معقولی نصیبشون نمیشه.
   البته این بحث خیلی جامع هست و جذاب.که خانومی از ایران و مقیم خارج که بسیار با محبت بودن تو اینیستا پیج زدن و اینها رو آموزش میدادن.به صورت کامل مصور با مقایسه ی پلنگان ایرانی در مقابل سلبریتی های نزدیک به فاکتور های پوستو موی ایرانی.منتها پیجو بستن ولی خوشبختانه من اسکرین شات خیلی از نکات مهمشونو دارم.که چطور آرایش کنیم و لباس بپوشیم و ….
   8   2
  36. مریم/21/اصفهان

   ممنون. عالی بود. زیبایی به تمیز و مرتب بودن و رفتار خوبه و خانوما تا زمانیکه به نظر خودشون احترام نذارن بقیه هم نمیذارن. زن عروسک نیس که تا مجرده باباش و داداشش و تا متاهله شوهرش لباس و آرایششو تعیین کنه. ضمنا باید مراقب بود واسه زیبایی سلامتی رو از دست نداد
   1   2
  37. فاطمه از تهران

   بعد از مدتها یه چیز خوب توی این صفحه های اینترنت خواندم واقعا باهاتون موافقم متشکرم از مطلب خوبتون.
   2   0
  38. زهرا از تهران

   سلام
   من ۳۳ساله هستم و دو بچه دارم :سه ساله و یک ساله.
   هم خوشگل و هم شیک پوش و در عین حال پوشش مذهبی دارم یعنی چادری هستم. لباس در خانه ام شبیه لباسهایی بیرون بعضی خانمهای تهرانیست! یعنی تنگ و کوتاه و بدن نما.آرایش هم میکنم. تحصیلکرده هم هستم و دارم دکتری میخوانم. آشپزی و خانه داری هم میکنم و به قول پدرم اندازه سه تا زن در منزل شوهرم کار میکنم. اما با همه هنرمندی های که به کار برده ام با چاشنی محبت و عشق و مذهب ، نتوانستم حریف تنوع طلبی همسرم شوم. ایشان که سمت شغلی بالایی دارند هر از گاهی سرو گوششان با یک کارمند یا منشی جدید یا همکاران ارجمندترین میجنگد. تنها چیزی که عایدم میشود اوایل ازدواجمان گریه و قهر و دعوا بود و هر بیشتر به خودم میرسید تا زیبایی خدادادی را دو چندان کنم.اما تا کی باید ادامه دهم? تا کی شبی دوبار مسواک بزنم مو شانه کنم هر روز درگیرلاک زدن و پاک کردن و وضوگرفتن باشم ? روزی سه بار لاک میزنم برا هر نماز پاک میکنم مجددا. برای اینکه چشم و دل همسرم سیر باشه? خانه تمیز بچه ها رفلکس و خودت عم درونت پشت لبخندی پنهان .نه میتوانی درد دلی کنی نه آهی نه ناله ای. که مبادا آقا از خانه دلسرد شود و دنبال تفریح و آرامش بیرون از خانه بگردد.دلم میخواهد یک روز تا لنگ ظهر بخوابم با موهای شانه نزده بلند شوم عین آدمدوش بگیرم با حوله حمام چایی بریزم بخورم بعد که صبحانه ام تمام شد بروم لباسهایی مرتب و شیک بپوشم و آرام باشم نیازی نباشد هر دفعه رژ لبم را تجدید کنم. بخدا حالم از آرایش به هم میخورد. اما چون همسرم دوست داره باید آرایش کنم.همش ترس و دلهره. الان یاد گرفتم همه کارهای روتین قبلی را انجام دهم منتها با این فکر که او یک مرد گریزان از تعهد است و ممکن است از تو که خداحافظی میکند و میبوسدت ،سر خیابان زنی یا دختری را سوار کند که تنوعی باشد برای مسیر خانه تا شرکتش! پس خودت را نابود نکن. الام باش و فکر کن همین است بی هیچ تغییری. من ، یک زن ایرانی، به بدبختی خودم و ملیونها زن هم نوعم واقفم و اعتراف میکنم. این را یک دکترای حقوق بهتون میگه.
   31   4
   • وای…
    با خوندن متن شما عرق سرد نشست رو تنم… حالم گرفت ناجور…
    خدا بهتون صبر بده
    به شخصه وقتی فکر میکنم میبینم شاید ۱۰ درصد از کارهای شما رو نتونم انجام بدم…
    اوه. هنگ کردم….
    9    2
  39. زهرا جون چرا دارید به این شکل به زندگیتون دامه میدید؟
   از شما که تحصیلکرده رشته حقوقید و مسلما تمامی قوانین رو میدونید انتظار بیشتری میره..
   چرا سکوت اختیار کردید لطفا نگید بخاطر دلبندانتان در واقع سکوت شما ظلمی در حق آینده اون هاست…
   تا زمانی که شما، روتین وار به کارهاتون ادامه بدید شوهرتون با خیال راحت از خانمی شما کمال سوء استفاده رو میبرن..
   باهاش برخورد کنید لطفا خانمی هم حدی داره..
   3   2
  40. من همچین همسرى خدا نصیبم کرده و خدارو شکر میکنم.
   2   7
  41. از همینجا دست نویسنده متنو میبوسم……
   کاش مام از خودمون شروع کنیم….و واقعا به این چرندیات اهمیت ندیم….
   به قولی:صورت زیبای ظاهر هیچ نیست/ ای برادر سیرت زیبا بیار
   4   2
 • ارسال نظر